Noord-Nederland geeft Nationaal Energie Akkoord stevige impuls

20 dec 2013

De oogst aan ideeën voor concrete invulling van SWITCH, oftewel de Noordelijke energieagenda voor de komende jaren, is groot. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen en overheden zetten gezamenlijk de schouders onder de uitvoering. Dat is het resultaat van het SWITCH-congres dat donderdag 19 december plaatsvond in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. SWITCH is de naam waaronder de provincies Noord-Holland Noord, Fryslân, Groningen en Drenthe invulling geven aan het Nationaal Energie Akkoord, dat dit najaar tot stand is gekomen onder regie van de SER. Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland en als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland initiatiefnemer van SWITCH, is tevreden: “Dit geeft de invulling van de doelen in het Nationaal Energie Akkoord een vliegende start. Bovendien bewijst deze bijeenkomst maar weer dat de regio over een enorme slagkracht beschikt”.

Energy Valley-regio als producent van duurzame energie

De Noordelijke regio, ook bekend onder de naam “Energy Valley-regio” speelt een belangrijke rol als leverancier van schone energie. Uitgaande van de bestaande plannen voor de nabije toekomst op het gebied van duurzame energie, realiseert het Noorden in 2020 16% duurzame energie van het eindverbruik in de regio. Windparken op zee zullen het percentage duurzame energie nog verder opdrijven. Daarmee reiken de ambities van de Energy Valley-regio verder dan het Nationale Energieakkoord.

Vliegwiel

SWITCH is ontworpen om deze ambities daadwerkelijk te halen en om flink te kunnen doorgroeien in de jaren ná 2020. Hiervoor moet in het Noorden alles uit de kast. SWITCH bevat programma’s en activiteiten waarmee de duurzame energieproductie in Noord Nederland een stevige impuls krijgt. SWITCH geeft focus aan de activiteiten en werkt daardoor als een vliegwiel. Er zijn vier versnellingspaden uitgezet rond thema’s waarop het Noorden écht verschil kan maken. Gekozen is programma’s op het terrein van:

         1.Systeemintegratie en balancering
         2.Gas in transitie
         3.Offshore Windenergie
         4.Energiebesparing en decentrale opwekking.

Elk programma wordt gevuld met concrete activiteiten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

-        - De oprichting van een gespecialiseerd bedrijfscluster Power to Gas, waarmee tijdelijke overschotten in elektriciteit uit zon en wind worden omgezet in waterstof;

-          - Verkenning van de mogelijkheden voor een elektriciteitshub voor offshore windparken;

-          - Uitbouw van smart cities en duurzame dorpen;

-          - Optimalisering van technieken voor de productie van groen gas;

-         -  Inrichting biomassavergassingscentrum Alkmaar voor onderzoek naar technieken voor vergassing van droge stof met als doel een internationale expertise regio te worden voor vergassingstechnologie;

-         -  Ontwikkeling van de Afsluitdijk als centrum voor duurzame energie;

-          - De ontwikkeling en vergroening van LNG als transportbrandstof en de uitrol daarvan langs de gehele Waddenzeekust, van Den Helder tot Esbjerg;

-          - Uitbouw van de havens in het Energy Valley-gebied ter facilitering van aanleg, service- en maintenance van offshore windparken;

-          - Inzet op het gebruik van restwarmte en het ondersteunen van decentrale opwekking van energie.

De programma’s worden ondersteund door gerichte inzet op maatschappelijk draagvlak, kennis/innovatie/proeftuinen, human capital en cleantech/MKB. Kennisinstellingen ontwikkelen samen met de R&D-afdelingen van bedrijven nieuwe toepassingen, die in proeftuinen worden getest. Daarnaast hebben bedrijven goed opgeleid personeel nodig en is maatschappelijk draagvlak voorwaarde voor de acceptatie van nieuwe technologieën.

Rijk

Na verwerking van de oogst van 19 december, wordt begin februari SWITCH aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. Van het Rijk wordt gevraagd constructief mee te denken over en mee te werken aan een optimale ondersteuning van de inspanningen van bedrijven. Denk aan het wegnemen van barrières, het (tijdelijk) aanpassen van wet- en regelgeving, het toewijzen van proeftuinstatus, etc. Vandaag werd duidelijk dat de noordelijke bestuurders daarbij kunnen vertrouwen op een grote inzet van het bedrijfsleven.

Nieuwsarchief