Focus op jongere in nieuwe duurzaamheidsprojecten

10 dec 2014

Acht duurzaamheidsprojecten in Drenthe, Fryslân en Groningen mogen een subsidie tegemoet zien. Zij ontvangen deze omdat ze bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384,- euro De subsidies komen uit het programma Duurzaam Door.

Friese projecten

 1. Boerderij van de Toekomst
  In dit Friese project gaan Studenten van Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Friesland College  een game ontwikkelen waarin jonge agrariërs voor bepaalde keuzes worden gesteld. Die keuzes gaan over zaken als verantwoorde groei, duurzaamheid, mineralengebruik, weidevogels en biodiversiteit. Daarover gaan ze met elkaar en met professionals in discussie. Zo ontstaat een beeld van de toekomstbestendige boerderij. Ook biedt het toekomstige boeren inzicht in strategieën voor het behoud van weidevogellandschappen en een duurzame, economisch sterke landbouw.
  De Boerderij van de Toekomst ontvangt een subsidie van € 32.500,-. Op de landbouwdagen in Franeker in september 2015 wordt het spel gelanceerd.
 2. School die je voedt
  Nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst en duurzame voedingsproducten in de schoolkantines. Daar draait het om in het Friese project School die je voedt. Het Nordwin College wil een schoolmodel ontwikkelen waarin jongeren en medewerkers elkaar voeden met nieuwe ideeën, maar waar ook letterlijk duurzame producten op het menu staan. Met dit project wil het Nordwin College realiseren dat de school een gezond en duurzaam kantineaanbod heeft. Bovendien wil de school activiteiten ontwikkelen waarin de scholieren bezig zijn met duurzaamheid.
  Het Nordwin College krijgt € 60.000,- voor het project. Nordwin ontwikkelde School die je voedt samen met IVN Noord en The Natural Step.

Drentse projecten

 1. Burgerkracht voor duurzame woonwijken
  Het duurzaam maken van bestaande woonwijken is één van de grote opgaven waar de samenleving voor staat. Dat lukt alleen als de bewoners van die wijken in actie komen en kenbaar maken waar hun wensen en behoeften liggen. In de huidige zijn het vooral aanbieders die producten aanbieden waarmee bewoners hun woningen kunnen verduurzamen. Die zijn echter niet afgestemd op wat de bewoners willen. Met het burgerkracht project werken de bewoners zelf actief mee aan het duurzamer maken van hun woningen en woonomgeving.
  De natuur en milieufederatie Drenthe krijgt € 40.000,- subsidie voor het voor het uitvoeren van het project.
 2. Werken aan groene schoolpleinen
  Greensytes gaat samen met het IVN en twee ecologisch groenontwerpers een ontwerptraject met zes Drentse scholen in. Zij gaan de scholen helpen bij het maken van een ontwerp voor een groen schoolplein. Daarbij houden ze oog voor de directe schoolomgeving. Daardoor ontstaat een meerwaarde voor de school en de samenleving.
  Greensytes krijgt voor het project Werken aan groene schoolpleinen vanuit DuurzaamDoor een subsidie van € 45.000,-.

Groninger project

 1. Ontwerpwedstrijd stallen Groninger verdienmodel (GVM)
  Melkveehouders in Groningen kunnen sinds 1 juli 2014 profiteren van het Groninger Verdienmodel (GVM). Wie investeert in diergezondheid, dierenwelzijn, emissiearme stallen en natuur en landschap, kan ruimte verdienen om uit te breiden.
  Innovatie is een belangrijk onderdeel in het GVM. Met de ontwerpwedstrijd wil de Natuur en Milieufederatie Groningen die innovatie stimuleren. Onderwijsinstellingen werken mee om kennis te ontwikkelen over te dragen. De Milieufederatie wil met het project meer zicht krijgen op duurzame schaalvergroting.
  De Natuur en Milieufederatie Groningen voert het project uit met Provincie Groningen, LTO Noord, Technasia, AOC Terra en Van Hall. Zij ontvangen voor het project een subsidie van € 35.000,-.

Interprovinciale projecten

 1. Woningcorporaties worden groener
  Het IVN gaat de komende jaren met verschillende woningcorporaties in Groningen en Drenthe aan de slag met vergroening en verduurzaming. Een aspect waar veel woningcorporaties nog onvoldoende aan toekomen is het groener maken van de woonomgeving. IVN heeft daar ervaring mee opgedaan in de succesvolle projecten GroenDichterbij, Tuinreservaten en Generatietuinen. Die ervaringen maakt IVN toegankelijk voor de woningcoöperaties in Denthe en Groningen, zodat die ze ook kunnen toepassen.
  Het IVN ontvangt € 90.000,- subsidie voor het voor het uitvoeren van het project.
 2. Energielandschappen
  Anders omgaan met energie staat centraal in het project Energielandschappen. In een open gesprek met jongeren, plattelandsbewoners en beleidsmakers moet de noodzaak om anders met energie om te gaan, duidelijk worden. Jongeren leren zelf keuzes te maken in hun energieverbruik en zien welke impact die dit heeft op het landschap. Zo moet een noordelijk debat ontstaan over de noodzakelijke energietransitie.
  Energielandschappen krijgt een bijdrage van € 52.000,- uit Duurzaam Door. Elke provincie betaalt daarvan 17.333,- euro. Het project is een samenwerking van Natuur- en Milieu Federatie Groningen, IVN Noord en Stichting TOF-Media.
 3. Upgrade de wereld
  Hoe geven we meer bekendheid aan de thema’s en werkwijze van projecten van Duurzaam Door? Op die vraag zoeken jongeren samen met Duurzaam Door partners antwoorden in Upgrade de wereld. Ze proberen met korte, positieve actie zichtbaar te maken wat er in de duurzaamheidsprojecten gebeurt. Zo’n actie heet een Upgrade. Door het zichtbaar maken van thema’s en werkwijzen kunnen andere partners en organisaties profiteren, maar weten ondernemers, overheden en instellingen ook beter wat er zoal gebeurt.
  Upgrade de Wereld is een project van Tûmba in samenwerking met scholen in Noord-Nederland en de Duurzaam Door partners. Het project ontvangt € 42.885,- subsidie, elke provincie betaalt hiervan een derde.

Duurzaam Door
Het Duurzaam Door programma beoogt duurzaamheid in de samenleving te verankeren. Daarvoor is educatie, participatie, bewustwording en voorlichting nodig. Met Duurzaam Door willen Fryslân, Groningen en Drenthe een platform bieden waar dat tot stand kan komen. Ook willen ze netwerken tot stand brengen en een goede kennisinfrastructuur om kennis en ervaring uit te wisselen.

Voorwaarden
Met Duurzaam Door willen de provincies veelbelovende initiatieven ondersteunen met financiële middelen. Projecten moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er een daadwerkelijke vraag naar kennis zijn. Ook moet het om een maatschappelijk relevant onderwerp gaan. Verder moeten er meerdere partijen meedoen die samen aan het project werken.

Bronnen: provincie Drenthe, provincie Fryslân en provincie Groningen

Nieuwsarchief