Dirk van den Berg: ‘Duurzaamheids Platform Heerenveen wil alliantie voor doelstellingen 2020’

21 okt 2015

Wat doet uw organisatie?

‘Duurzaamheids Platform Heerenveen (DPH) is in 2007 opgericht ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Het is een particuliere non-profit stichting die bestaat uit vijf personen en veel  externe partners. Aanvankelijk waren we gericht op bewustmaking en voorlichting maar al snel richtten we ons op concrete projecten. Aanvankelijk gericht op bewustmaking en voorlichting maar al snel op concrete projecten. Doelgroepen zijn particulieren en de laatste jaren vooral het bedrijfsleven.  Belangrijke thema’s zijn duurzame energie, mestvergisting, mobiliteit en de Biobased Economy.’

Waar wilt u over 5 jaar staan?

‘Voor wat betreft duurzame energie: het minimaal realiseren van de nationale doelstellingen voor 2020. DPH is blij dat het niet meer alleen over ambities gaat maar over concrete doelstellingen.  En die zijn nog niet eens zo gemakkelijk te realiseren. Ons inziens is daarvoor  een Duurzame Alliantie nodig vanuit de samenleving of Mienskip voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak.  Belangrijke taken daarvan: goede communicatie en voorlichting en het op jaarbasis monitoren en zo nodig bijsturen van de ontwikkelingen in gemeente en provincie.’                                                                                                                 

Wat is uw stoutste droom op zakelijk gebied?

‘DPH  heeft vele dromen. Ik noem er twee. Als eerste dromen wij dat het uitdagende project ‘De duurzame zuivelketen’ in 2020 flinke stappen heeft gezet. Daarbij valt te denken aan mestverwerking op de boerderij richting biogas en scheiding van mineralen zodanig dat mest weer gewoon ‘versproeid’ kan worden. Dat laatste kan dan ook bijdragen aan een beter bodemleven en meer  biodiversiteit en daardoor instandhouding van de weidevogels. Een ‘bijdroom’ is dat er dan goede vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van geothermie, met name ‘stoom uit de bodem’, t.b.v. de zuivelindustrie in Fryslân. Een zeer stoute droom betreft de ontwikkeling van een bioplastic project in Heerenveen uitgaande van agro en waterzuiveringsreststromen. Realisatie van een demoplant in 2016 lijkt een geweldige uitdaging.’

Wat hebt u andere Platformleden te bieden?

‘Kennis en contacten met betrekking tot technologische ontwikkelingen, bedrijven en instituten. Tevens het (mede) van de grond brengen van nieuwe initiatieven en mogelijkheden voor het initiëren en organiseren van (netwerk)bijeenkomsten.’

Wat heeft het lidmaatschap van het Platform u opgeleverd?

‘Veel  nuttige informatie, contacten en samenwerking.’

Nieuwsarchief