Torrefactie

21 mei 2010

Torrefactie is een innovatief proces om ruwe biomassa geschikt te maken voor energieproductie. Samen met AgentschapNL ondersteunt de Stichting Energy Valley de bedrijven die in Nederland met torrefactie bezig zijn. Zie ook www.torrefactie.nl

{slide=1. Wat is Torrefactie? }
Het begrip torrefactie is afgeleid van het Franse werkwoord “torrefier” dat roosteren betekent en werd met name gebruikt als procesbeschrijving van het roosteren van koffiebonen. In de huidige toepassingsvorm is torrefactie een milde thermische (warmte) behandeling, zonder zuurstof waarmee biomassa of biomassahoudende grondstoffen (zoals hout, papier etc.) beter geschikt worden gemaakt als energiebron.
{slide=2. Wat doet de torrefactie techniek? }
Het resultaat van het torrefactieproces zijn biokolen. Torrefactie produceert daarmee vervangende producten voor fossiele brandstoffen (zoals steenkool en bruinkool). De geproduceerde biokolen kunnen namelijk rechtstreeks in traditionele kolencentrales worden ingezet. Hiermee wordt de inzet van kolen beperkt en daarmee de uitstoot van fossiel kooldioxide gereduceerd en kan deze technologie een belangrijke rol gaan spelen in de vergroening van energiecentrales die nu nog steen- of bruinkool gebruiken. Belangrijke voordelen van deze vervangende brandstof ten opzichte van het rechtstreeks inzetten van onbehandelde biomassa als brandstof, zijn de sterk verbeterde maalbaarheid, betere energetische eigenschappen (meer energie-inhoud) en de goede logistieke eigenschappen (minder ruimte innemend).
{slide=3. Is torrefactie duurzaam? }
Deze technologie produceert duurzame vervangers van fossiele brandstoffen en reduceert hiermee de emissies van fossiel kooldioxide. Torrefactie is een milde thermische behandeling van biomassa of biomassahoudende grondstoffen. De temperatuur van behandeling ligt daarbij lager dan bij andere technieken waardoor er minder energie nodig is voor dit proces. Het proces is in principe energieneutraal, inclusief het voordrogen van de biomassa/reststromen. Alleen voor de opstart van de installatie is externe energietoevoer nodig. Daarna blijft het torrefactieproces in stand op basis van de eigen opgewekte energie door biomassa.
De energie-inhoud van biokolen is hoger dan die van onbehandelde biomassa dus je hebt er minder van nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken. Daarnaast hoeven er minder vrachtwagens te rijden om de biokolen bij de afnemer te krijgen. Ook hiermee wordt de kooldioxide uitstoot dus beperkt. Uiteindelijk draagt de inzet van deze techniek dus op een duurzame wijze bij aan het vergroenen en verduurzamen van de Nederlandse energiemix.
{slide=4. Wat is het verschil in vergelijking met het inzetten van onbehandelde biomassa? }
Er zitten belangrijke voordelen aan deze vervangende duurzame brandstof t.o.v. het rechtstreeks inzetten van biomassa als brandstof. Eén daarvan is de sterk verbeterde maalbaarheid. Onbehandelde biomassa is vaak te vezelig om goed te kunnen vermalen en slechts in beperkte mate op te slaan. Biokolen kennen deze nadelen niet en zijn daarom in bijna ieder type kolencentrale in te zetten als brandstof.

Daarnaast hebben biokolen hoogwaardige energetische eigenschappen. De energiedichtheid is hoger, dat wil zeggen dat biokolen in vergelijking met een even grote hoeveelheid biomassa meer energie produceren. Daardoor hebben biokolen ook zeer gunstige logistieke eigenschappen. Er zijn kleinere hoeveelheden nodig om dezelfde hoeveelheid energie te produceren, dus er zijn minder bergruimte en vervoersmiddelen nodig.
{slide=5. Wat is het belang van torrefactie voor de Energy Valley regio / Noord Nederland? }
Torrefactie is een in ontwikkeling zijnde industrie die op het punt van doorbreken staat. De stichting Energy Valley wil de ontwikkelde kennis en de werkgelegenheid in (Noord) Nederland concentreren en behouden. Daarom is samen met AgentschapNL de Dutch Torrefaction Association (DTA) opgericht. Dit is een branchevereniging die samen onderzoeksvragen aanpakt en deze techniek in Nederland promoot om onduidelijkheden over deze nieuwe techniek weg te nemen.

Zie ook: www.dutchtorrefactionassociation.eu of www.torrefactie.nl
{slide=6. Wie zijn er bij de torrefactiebranchevereniging aangesloten? }
Op dit moment produceren zes bedrijven biokolen (of zijn met de bouw van de installaties bezig). De leden van DTA zijn: Topell Energy, Foxcoal, Torrcoal, Stramroy Green Investments, ECN en 4EnergyInvest.
{slide=7. Wat zijn de voordelen van torrefactie? }
De voordelen zijn divers:
  • Meer energiewaarde in minder materiaal (18-20 GJ/m3 tegen 10-11 GJ/m3 voor biomassa)
  • Vermindering van de uitstoot van fossiel kooldioxide uit kolencentrales
  • Besparing op logistiek ten opzichte van onbehandelde biomassa
  • Eenvoudiger opslag, de biokolen zijn waterafstotend
  • Biologisch inactief (gaat niet rotten)
  • Betere verwerkbaarheid dan onbehandelde biomassa
  • Zonder aanpassingen in kolencentrales inzetbaar
{slide=8. Zijn er nog andere toepassingen van biokolen denkbaar? }
Het inzetten van biokolen in reguliere kolencentrales is op dit moment de meest voor de hand liggend. Toepassingen die nu nog in de onderzoeksfase zitten zijn: (1) biochar: bodemstructuurverbetering en het voor langere tijd vastleggen van koolstof in de bodem en (2) grondstof (C-bron) in koolstofhoudende industrieën, ter vervanging van fossiel koolstof. Het eindproduct zou in deze afzetkanalen een hogere waarde kunnen hebben dan nu als grondstof voor energie het geval is.
{slide=9. Wat is de rol van Noord Nederland en Energy Valley bij de ontwikkeling van torrefactie? }
In de Energy Valley regio staat de bouw van grote energiecentrales op stapel. Deze kunnen grote hoeveelheden biokolen verwerken. In de regio is in eerste instantie voldoende biomassahoudende reststromen voorhanden. Daarnaast is het door de aanwezigheid van havens mogelijk om de torrefactietechnologie te ontwikkelen en de geproduceerde biokolen vandaaruit naar elders te exporteren en de biokolen over water aan te voeren.
De stichting Energy Valley ondersteunt de initiatieven in de regio en ondersteunt de activiteiten van de Dutch Torrefaction Association.

De projectleider Biomassa(conversie), Machiel van Steenis, is onderdeel van het expertpanel van Club Green www.clubgreen.nl
{slide=10. Wat is de huidige stand van zaken en het verdere programma? }
Een verdere uitrol van torrefactie-initiatieven zal de komende jaren plaats gaan vinden. Hier wordt een belangrijke rol voor de Energy Valley regio voorzien. De stichting Energy Valley zal dan ook nieuwe initiatieven blijven ondersteunen en faciliteren.{/slides}
Nieuwsarchief