TenneT werkt met EZ en VROM aan nieuwe hoogspanningsverbinding

13 apr 2010

De capaciteit van het hoogspanningsnet in het Noorden van Nederland wordt maximaal benut. Ondertussen wordt er in de Eemshaven gebouwd aan nieuwe centrales, wordt in de regio steeds meer duurzame energie geproduceerd en zal in detoekomst mogelijk windenergie vanaf de Noordzee in Noord- Nederland aanlanden. Capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet middels een nieuwe 380 kV verbinding is daarom dringend gewenst om transport van al die extra elektriciteit mogelijk te maken.Een en ander meldt nieuwsbrief van Groningen Seaports.

 

Tracéalternatieven

De ministers van EZ en VROM nemen een beslissing over hettracé van de hoogspanningsverbinding. Daarvoor wordt de rijkscoördinatieregeling
gevolgd. De ministers zullen het tracé vaststellen in een rijksinpassingsplan. Dit plan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op rijksniveau. Eerder hebben de ministers een startnotitie gepubliceerd waarin verschillende zoekgebieden zijn benoemd waarbinnen mogelijke tracés onderzocht moeten worden (zie: http://www.senternovem.nl/ bureau_energieprojecten/). Op deze startnotitie hebben belangstellenden kunnen reageren.
Op dit moment worden de reacties verwerkt en wordt gekeken welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden binnen de zoekgebieden. Dit wordt bekendgemaakt in de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen wordt aangegeven welke alternatieven
onderzocht worden en welke milieueffecten meegenomen moeten worden. Deze richtlijnen zullen in de loop van dit jaar gepresenteerd worden. Vervolgens zullen deze alternatieven verder in de m.e.r. procedure onderzocht worden op milieueffecten, zoals leefomgeving, landschap en natuur. Het uiteindelijke besluit over het tracé van de verbinding wordt najaar 2011 verwacht. Naar verwachting is de verbinding in 2016 gereed. Meer informatie over de nieuwe verbinding is te vinden op www.noord-west380kv.nl.

Nieuwsarchief