Stichting Energy Valley vindt nieuwe stimuleringsregeling duurzame energie te mager

12 feb 2008

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 31 januari jl. de conceptregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (2SDE) bekend gemaakt. De stichting Energy Valley voorziet negatieve gevolgen van het huidige voorstel voor initiatiefnemers in Noord-Nederland en heeft dit via een brief aan minister Van der Hoeven kenbaar gemaakt.

Bij de SDE-regeling zijn vooral de onderwerpen biomassa (2wkk, elektriciteit, groen gas), wind en zon-PV voor het noorden van belang. Hoewel de basisgedachte van de regeling op steun kan rekenen, zijn er zorgen over de concrete invulling. Zo bevat de regeling beperkingen ten aanzien van bepaalde vormen van duurzame energie. Hierdoor komt onder andere de productie van groen gas via covergisting van mest en de verwerking van reststromen uit de agro- en voedingsmiddelen industrie niet voor vergoeding in aanmerking. Terwijl dit gezien de agrarische structuur juist zeer kansrijk is voor het noorden.

Daarnaast worden in het voorstel de vormen van duurzame energie die voor vergoeding in aanmerking komen ogenschijnlijk vastgelegd tot ten minste 2010. Het gevolg daarvan is dat partijen die zich de afgelopen jaren op groen gas projecten hebben gericht, zoals agrariërs, kennisinstellingen en technologieleveranciers, geen markt in het vooruitzicht hebben. Hierdoor wordt het voor sommige lastig het hoofd boven water te houden. De beschikbare budgetten en vergoedingen zijn in veel gevallen ook te laag. Het verschil met de voorgaande regeling is daarbij te groot en te abrupt om door de markt te worden opgevangen. De voorgestelde vergoeding voor bijvoorbeeld elektriciteitsproductie met co-vergistinginstallaties ligt onder het niveau dat nodig is om dergelijke projecten rendabel te maken en komt niet overeen met de berekeningen van ECN en Kema. Ook voor zonne-energie geldt dat de voorgestelde
vergoedingstructuur tot te lange terugverdientijden leidt. Hierdoor wordt het onaantrekkelijk gemaakt om hierin te investeren.

Door het huidige voorstel komt de ontwikkeling van energie-innovaties en de realisatie van de doelstellingen van het Energieakkoord, dat het noorden op 8 oktober jl. sloot met het Rijk, in
gevaar. De stichting Energy Valley doet in haar brief aan het ministerie dan ook een aantal aanbevelingen om de belemmeringen weg te nemen en tot een evenwichtige en stimulerende regeling te komen. Voorgesteld wordt de regeling uit te breiden met groen gas productie door covergisting van mest en vergisting van rest-/bijproducten. Tevens wordt erop aangedrongen de voorgestelde vergoedingen te verhogen tot een niveau waarbij de onrendabele top wordt gedekt. Tot slot wordt geadviseerd veranderingen met betrekking tot de stimuleringsregelingen geleidelijk in te voeren zodat ondernemers de tijd krijgen zich erop voor te bereiden.

De stichting Energy Valley wil met haar aanbevelingen een constructieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een houdbare SDE-regeling, waarmee vertrouwen wordt geschept bij
ondernemers. De Energy Valley regio staat bekend als energietransitieregio bij uitstek waar door goede samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen resultaten worden geboekt. Een positie die de regio graag wil behouden.

Nieuwsarchief