Stichting Energy Valley juicht Rijksbijdrage voor CO2-opslag toe

10 okt 2007

De inkt van het energieakkoord tussen het Rijk en de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland is nog maar net droog of de eerste concrete stappen kunnen worden gezet. De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, heeft €30 miljoen beschikbaar gesteld voor drie proefprojecten op het gebied van schoon fossiele energie. Per project komt €10 miljoen beschikbaar om de kennis over CO2-afvang en -opslag te vergroten. Twee van de projecten zijn van direct belang voor de Energy Valley ambities van Noord-Nederland.

Bij het eerste project werken SEQ Nederland, ENECO, TU Delft en de Stichting Energy Valley samen aan de realisatie van een Zero Emission Power Plant (2ZEPP) in Drachten. ZEPP is een innovatief concept voor klimaatneutrale energiecentrales. In dit project wordt elektriciteit opgewekt op basis van aardgas, waarbij vrijkomende CO2 wordt afgevangen en geïnjecteerd in een nabijgelegen aardgasveld. Naar verwachting zal met dit project tussen de 200 en 300 kiloton CO2 per jaar worden geïnjecteerd. Met de ZEPP technologie wordt de druk van het aardgasveld verhoogd, waardoor het resterende gas gewonnen kan worden. Dit resulteert in een extra aardgasopbrengst van tientallen miljoenen kubieke meters. Totale kosten voor het CO2-afvangdeel bedragen ongeveer €60 miljoen. “De toegezegde bijdrage betekent niet alleen dat de realisatie van het unieke ZEPP-project in Drachten een stuk dichterbij is gekomen, maar het is tevens een eerste stap voor diverse andere projecten in de Energy Valley-regio op basis van de onderliggende techniek” aldus Wouter van de Waal van SEQ Nederland.

NUON Energy Sourcing en TU Delft werken samen aan een project voor CO2-afvang bij kolenvergassing. Het voornemen is de CO2-afvang te testen bij de kolenvergasser in Buggenum, met als doel deze techniek grootschalig toe te passen bij de nieuw te bouwen multi fuel centrale Magnum in de Eemshaven. Door biomassa mee te vergassen en CO2 af te vangen kan de uitstoot sterk worden gereduceerd. Totale kosten voor dit project bedragen €44,5 miljoen.

Naast deze projecten heeft een derde project van Enecogen voor cryogene CO2-afvang op de Maasvlakte een bijdrage ontvangen. Hierbij is het de bedoeling om CO2 uit een nieuw te bouwen aardgascentrale te bevriezen op basis van koude die beschikbaar moet komen uit een geplande LNG-terminal. De CO2 kan vervolgens worden opgeslagen. De totale kosten voor dit project bedragen €36,5 miljoen.

De projecten zijn geselecteerd uit voorstellen die zijn ingediend voor de Unieke Kansen Regeling (2UKR) CO2-afvangst vanuit EnergieTransitie, uitgevoerd door SenterNovem. De innovatieve projecten spelen een belangrijke rol in de vergroting van de praktijkkennis voor goede, kosteneffectieve opties voor CO2 -afvang en -opslag.

De nadruk ligt op kennisopbouw en innovatiebevordering. Dit sluit nauw aan bij de rol van de Energy Valley-regio als incubator voor innovatieve energietechnologieën. In een reactie benadrukt minister Van der Hoeven het belang van deze ontwikkelingen. “Het afvangen en opslaan van CO2-uitstoot kan in de overgangsperiode naar schone energie een wenselijke bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen”, aldus de minister.

Met de toegezegde middelen kan een eerste belangrijke stap worden gezet om de ambities van Noord-Nederland op het gebied van schoon fossiele energie verder vorm te geven. Op basis van het energieakkoord, dat maandag 8 oktober j.l. is aangegaan met minister Cramer en Van der Hoeven, heeft de Energy Valley-regio afspraken gemaakt over een bovengemiddelde bijdrage aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen. De ontwikkeling van kennis en innovaties rondom CO2-opslag maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

De Stichting Energy Valley juicht de toegezegde subsidies dan ook van harte toe en beschouwd dit als belangrijk onderdeel om met innovaties op het gebied van schoon fossiele energie in Noord-Nederland aan de slag te gaan, aldus Gerrit van Werven, directeur van de Stichting Energy Valley.

Nieuwsarchief