Reactie Stichting Energy Valley op Rapport Noordelijke Rekenkamer 'Energie in Beweging'

05 mrt 2013

Op 4 maart jl. heeft de Noordelijke Rekenkamer het rapport “Energie in Beweging” naar buiten gebracht. In dat rapport houdt de Rekenkamer de prestaties van de Noordelijke provincies tegen het licht met betrekking tot de duurzame energie doelen uit het Energieakkoord Noord-Nederland. De Noordelijke Rekenkamer stelt in haar rapport terecht dat de doelen deels niet gerealiseerd zijn. Dit betreft vooral de productie van biobrandstoffen zoals bio-ethanol, biodiesel en bio-methanol. De doelen voor windenergie en groen gas zijn wel gehaald.

In de media is het achterblijven van de biobrandstof doelen direct in verband gebracht met de ontwikkeling van het Noorden als Energy Valley. Dit is niet terecht. Energy Valley is in het leven geroepen om de werkgelegenheid en noordelijke energie-economie te stimuleren. Op vrijdag 1 maart publiceerde de stichting Energy Valley de 2e editie van de Energiemonitor. Dit periodieke onderzoek naar de stand van zaken in de noordelijke energiesector laat zien dat het aantal bedrijven in de noordelijk energiesector afgelopen 10 jaar met maar liefst 83% is gegroeid. Het aantal banen groeide in diezelfde periode met 18%. Tweemaal zoveel als landelijk. In totaal kent het Noorden ruim 32.500 directe voltijds energiebanen.

In de Energy Valley regio worden tevens goede resultaten geboekt op het gebied van duurzame energie. Vooral op het gebied van windenergie en biogas/groen gas. Circa 35% van de nationale duurzame energie komt uit het Noorden. Tussen 2010 en 2011 nam de duurzame energie productie in de Energy Valley regio zelfs toe met 11,7%. Bijna twee keer zoveel als de rest van het land. Al met al levert de regio dus een stevige bijdrage aan het behalen van de Nederlandse energie- en klimaatdoelen. De biobrandstofproductie blijft daarbij echter flink achter. Zeker ten aanzien van de doelen uit het Energieakkoord.

In de tijd dat het akkoord werd opgesteld waren er diverse grote biobrandstof projecten in voorbereiding. In de tussentijd is de markt echter ernstig verstoord. De bijmengplicht voor biobrandstoffen is naar beneden bijgesteld, waardoor er sprake was van minder binnenlandse afzet dan voorzien. Daarnaast is Europa overspoeld door import van goedkope biobrandstoffen, vooral uit Brazilië en de VS, en is de markt voor biomassa als grondstof onder druk komen te staan.

Dit zijn directe aanleidingen waarom de doelen op dit punt zijn achtergebleven en een aantal grote projecten niet is doorgegaan of vertraging heeft opgelopen. Zoals bijvoorbeeld het faillissement van de biodiesel fabrikant Biovalue in de Eemshaven, het niet door gaan van de bio-ethanol productie bij Suiker Unie en de productie van bio-methanol bij BioMCN Delfzijl die langzamer op gang is gekomen dan gepland.

Stichting Energy Valley constateert overigens dat de landelijke ontwikkeling en productie van duurzame energie inderdaad achterblijft bij de gestelde doelen. Dit is echter een probleem dat zich door externe factoren in heel Nederland voordoet. Dit wordt ook bevestigd door een recente publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving die aantoont dat Nederland momenteel 4% duurzaam opwekt, terwijl het nieuwe Kabinet inzet op 16% in 2020. Op dit moment adviseert de SER Nederland de regering over de manier waarop Nederland haar duurzame energie doelen kan realiseren en hoe dat middels een stabiel prijs- en reguleringssysteem kan worden gerealiseerd. De Stichting Energy Valley ziet in dit nieuwe systeem een belangrijke basis voor de verdere groei van duurzame energie-activiteiten in de Energy Valley regio.

Nieuwsarchief