Presentatie LNG project Noord Nederland in Brussel op 25 juni

17 jun 2013

Slimme specialisatie in duurzame energie draagt bij aan de Europese transitie naar een efficiëntere en ecologische verantwoorde toekomst, schrijft Europarlementariër Lambert van Nistelrooij.De zogenaamde triple-helix, benadering, waarin regio’s, bedrijven en kennisinstituten samenwerken, wordt door velen gezien als dé manier om slimme groei te creëren en daarmee de Europese “2020-doelstellingen” te behalen. Door vast te stellen in welke specialisatie gebieden een regio zich op Europees niveau wil en kan onderscheiden wordt er een raamwerk opgebouwd van verschillende specialistische regio’s in Europa. Vaak wordt hierbij alleen gekeken naar R&D clusters, maar is dit terecht? Nee. De Energy Valley regio, bewijst dat regionale specialisatie mogelijk is op het gebied van energie en duurzaamheid. Bij regionale ontwikkeling blijft het niet alleen, Energy Valley breidt het initiatief uit over de grens, waardoor het een voortrekkersrol krijgt op de energie markt in Noordwest Europa. Het nieuwste project betreft het toepassen van LNG voor schoner en groener transport in de Waddenzee regio.

Door het gebruik van LNG worden zowel economische als ecologische voordelen behaald. LNG stoot minder vervuilende stoffen uit dan andere fossiele brandstoffen, waardoor de lucht en water kwaliteit toenemen. LNG speelt daardoor een essentiële rol in de verduurzaming van de transportsector. Vanaf 2015 gelden er nieuwe duurzaamheidsregels in de Noordzee, het Kanaal en de Baltische zee. De Europese commissie heeft aangegeven dat het de uitstoot van zwavel en koolstof met in 2050 met 60 procent verminderd moet zijn. Dit is alleen haalbaar door de toepassing van LNG in de kustvaart, binnenvaart en zwaar wegtransport.

Toepassing van LNG op grote schaal is mogelijk. Voor de boten van veel veerdiensten, vissers en kustvaart bedrijven is echter een fundamentele technische veranderingen nodig, wat de snelle toepassing van LNG kan hinderen. Daarom moeten ondernemers en het MKB gestimuleerd worden om naar blijvende oplossingen te zoeken binnen hun bedrijf. Dit moet uiteindelijk leiden tot een fundamentele verandering in de industriële LNG structuur en daarmee een Europese industrie die zich kan meten met de rest van de wereld. 

Om dit te bereiken heeft Energy Valley het LNG masterplan opgesteld. Hierbij zijn ook het Duitse Maritimen Kompetenzzentrum (Mariko) en het Deense Maritime Development Centre of Europe (MDCE) betrokken.

Het masterplan richt zich alleen op transport over zee en binnenwateren op en rond de Waddenzee. Later wordt de regio uitgebreid naar de Noordzee. Het plan benoemt tevens mogelijkheden en acties voor het succesvol implementeren van LNG als brandstof voor zwaar transport en vormt de basis voor het opzetten van jaarlijks terugkerende regionale initiatieven.

Het plan geeft een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden en obstakels voor de implementatie van het gebruik van LNG op grote schaal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zes verschillende thema’s. Het eerste thema, veiligheid, gaat in op de technische, wettelijke en educatieve aspecten rond het invoeren van LNG. Strategisch omgevingsmanagement is het tweede thema, en gaat in op de informatievoorziening over LNG naar het brede publiek. Als derde thema wordt het financiële aspect van LNG onderscheiden, waarbij de markt als verantwoordelijke partij voor de financiering van de brandstoftransitie wordt aangemerkt. Het vierde thema is de infrastructuur, varen op LNG is alleen interessant wanneer de infrastructuur hiervoor aanwezig is, terwijl infrastructurele ontwikkelingen alleen plaatsvinden als er de nodige vraag naar is. Als vijfde thema is het probleem van financiering van het bouwen en ombouwen van schepen benoemd. Het laatste thema betreft kennis en onderwijs. In Nederland wordt er al op dit probleem ingespeeld door het uitbreiden van de kennisinfrastructuur.

Specialisatie en internationale samenwerking is essentieel voor het creëren van een excellent cluster, ongeacht het onderwerp. De overheden en bedrijven in het hierboven genoemde samenwerkingsverband bewijzen dat zij kunnen inspelen op pan-Europese energie kwesties. Op 25 juni presenteert Lambert van Nistelrooij, samen met Energy Valley en de Duitse en Deense partners, het LNG masterplan.

Lees de orginele tekst door Lambert van Nistelrooij hier.

Nieuwsarchief