Nieuwe vestiging Bard in Groningen

30 sep 2010

Groot economisch potentieel offshore wind resulteert in nieuw netwerk

Met de toewijzing van een miljardensubsidie aan Bard Engineering, voor de bouw van 600 MW aan offshore windparken ten noorden van Nederland, heeft de minister van Economische Zaken een duidelijke keuze gemaakt voor Noord-Nederland als regio waar de komende jaren aan offshore windenergie gewerkt wordt. Vanuit Noord-Nederlandse havens zullen de parken gebouwd en onderhouden gaan worden. Lokaal personeel zal worden ingezet voor tal van werkzaamheden. Dit personeel zal grotendeels in de regio opgeleid moeten worden. Bard is een Duits bedrijf dat veel zelf doet en kan maar daarnaast zal er een groot beroep worden gedaan op de kwaliteiten en capaciteit van Nederlandse bedrijven. Een voorzichtige schatting leert dat ongeveer 30-40% van de investeringen bij Nederlandse partijen neer zal slaan.

Daarom organiseerden de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, NV NOM, en de stichting Energy Valley op 28 september jongstleden een bijeenkomst ‘Offshore Wind’ voor en door Bard. Vanwege het grote economische potentieel van offshore windenergie voor de Energy Valley regio en de  bedrijven daarin was Bard uitgenodigd om te presenteren hoe zij de komende jaren hun windparken gaan bouwen en exploiteren en welke mogelijkheden er zijn om daar als bedrijf op aan te haken. Offshore windenergie is bij uitstek een internationale markt en Noord-Nederland is uitstekend in staat om ook de Engelse en Duitse markten te bedienen. Energy Valley vertelde hoe de regio wil inspelen op de ontwikkelingen op de offshore wind markt. Een belangrijk aspect daarvan is de inzet (lobby) op de aanleg van een EU offshore wind ‘super grid’ rondom de Noordzee dat elektriciteitsaanbod van windparken slim balanceert met onshore opwekkingscapaciteit (van bijvoorbeeld gasgestookte centrales). Ook de verdere uitbouw en concentratie van de offshore wind faciliteiten is hiervoor belangrijk. Groningen Seaports ondersteunt deze ambitie.

Zo’n 100 deelnemers van circa 60 bedrijven waren bij deze bijeenkomst aanwezig. 21 (Noord-)Nederlandse bedrijven, waarvan een aantal nu al actief bijdraagt aan de opbouw van een offshore windcluster voor de regio, presenteerden hun activiteiten  aan Bard via korte “elevator pitches”.

Nieuwe vestiging Bard Engineering in Groningen
Bard maakte tijdens deze bijeenkomst bekend dat zij een (extra) vestiging in Groningen opent in het Energy Business Plaza. Groningen is voor Bard een goede uitvalsbasis omdat zij graag dicht bij de autoriteiten opereert die beslissen over het windpark en tevens in de nabijheid van de Nederlandse bedrijven met wie zij dit park kunnen realiseren.
Inzet van Nederlandse partijen is volgens Bard mogelijk op het gebied van surveys (o.a milieu, geologie), procurement (o.a. staalwerk, funderingsonderdelen), transport en installatie logistiek (o.a. vaartuigen, kranen), on- en offshore constructie (o.a. heiwerk, kabels leggen, duikservices) en O&M (o.a. offshore diensten, kabelinspectie).

Oprichting NNOW, Northern Netherlands Offshore Wind Netwerk
Tijdens de bijeenkomst werd ook de oprichting van NNOW (Northern Netherlands Offshore Wind)  bekend gemaakt. Dit offshore wind netwerk is een gezamenlijk initiatief van de NOM en stichting Energy Valley. Het NNOW netwerk beoogt meer business te genereren door samenwerking en kennisuitwisseling tussen Noord- Nederlandse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector of daarin werkzaam willen worden. Er zijn al zo’n 25 bedrijven actief betrokken. Deze willen focussen op promotie en acquisitie voor een betere positie in de offshore wind supply chain, R&D en praktische technologie ontwikkeling en aandacht voor voldoende, vaardig en goed gekwalificeerd personeel.

Bard, Energy Valley en de NOM hopen hiermee een stevige aanzet tot meer bedrijvigheid rondom offshore wind in (Noord-) Nederland te hebben gegeven. Vervolgacties zijn in ontwikkeling.

Nieuwsarchief