Milieufederatie blij met komst gascentrale Advanced Power

11 sep 2009

Advanced Power start mogelijk eind dit jaar met de bouw van een stoom- en gascentrale (2STEG) van 1.200 Megawatt in de Eemshaven. Al in de plan- en ontwerpfase betrok Advanced Power belanghebbenden bij het proces. Ook de Milieufederatie Groningen was tijdens het hele voortraject een gesprekspartner. Daardoor werden de plannen op belangrijke punten tijdig bijgesteld.

 

De Milieufederatie Groningen is positief over de komst van de nieuwe centrale van Advanced Power. Al in een vroeg stadium werden belanghebbenden in het ontwerpproces van de centrale betrokken. Mede door de constructieve opstelling van Advanced Power konden de plannen op verschillende punten in positieve zin worden aangepast. Volgens de Milieufederatie getuigt de opstelling van Advanced Power van respect voor omwonenden en de omliggende natuur.

Minimaal effect
De Milieufederatie leverde ook in 2007 en 2008 input door aan te geven dat de voorkeur vanuit het oogpunt van milieu uitgaat naar een gasgestookte centrale. Dergelijke centrales zijn veel minder vervuilend dan een kolencentrale. Ook werd toen geadviseerd geen doorstroomkoeling toe te passen en gebruik te maken van koelsystemen met visvriendelijke inlaat.

Door de gesprekken met Advanced Power kon in het uiteindelijke ontwerp van de centrale op verschillende onderdelen het effect op lokale natuur- en milieuwaarden geminimaliseerd worden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor optimale hybride natte/droge koelsystemen die minder water verbruiken, minder koelwater lozen en een lagere thermische belasting hebben dan bij andere technieken.

Afgelopen mei spraken Advanced Power en de Milieufederatie opnieuw met elkaar. Onderwerp van deze gesprekken was de Milieu Effect Rapportage (2MER) die opgesteld gaat worden. De Milieufederatie sprak daarbij ook namens natuur- en milieuorganisaties uit haar achterban. Belangrijkste onderwerpen waren de uitstoot van broeikasgassen, het koelwater, de lozing van afvalwater, het geluid en de visuele aspecten.

Elektriciteitsvoorziening
Volgens de Milieufederatie levert de komst van de Advanced Power-centrale ook een positieve bijdrage aan de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Bovendien ondergraaft - in de visie van de Milieufederatie Groningen - de komst van de gasgestookte centrale deels ook de noodzaak tot de bouw van twee nieuwe kolengestookte centrales in de Eemshaven.

Deze kolengestookte centrales zouden noodzakelijk zijn vanwege ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ voor de Nederlandse energievoorziening. Daarbij wordt gewezen op de toename van het landelijke elektriciteitsverbruik en de noodzakelijke vervanging van verouderde energiecentrales. De komst van de Advanced Power-centrale vermindert de noodzaak tot de bouw van deze centrales.

Milieuorganisaties betrekken
De Milieufederatie is blij met deze gesprekken en moedigt bedrijven die zich in Groningen willen vestigen aan om, net als Advanced Power, milieuorganisaties vanaf het begin bij de plannen te betrekken. Op deze manier kan het milieu beter worden beschermd en kunnen vervelende situaties zoals het achteraf procederen tegen de milieuvergunningen worden vermeden. Dit betekent winst voor alle partijen.

bron: www.mfgroningen.nl

Nieuwsarchief