Kosten alternatieve transportbrandstoffen berekend

18 jun 2010

Compressed Natural Gas, Liquefied Natural Gas en Bio-CNG en bio-LNG zijn de belangrijkste alternatieve transportbrandstoffen voor benzine en diesel. Dat staat in het rapport ‘Samenvatting rijden en varen op gas’ dat geschreven is in opdracht van het Platform Nieuw Gas, onderdeel van Energie-Transitie.

De kosten en milieueffecten van deze brandstoffen zijn in kaart gebracht voor verschillende toepassingen in verkeer: CNG en bio-CNG in personenauto’s, kleine vrachtauto’s en bussen, en LNG en bio-LNG in vrachtauto’s, bussen en binnenvaartschepen. Deze zijn vervolgens vergeleken met de kosten en milieueffecten van diesel, biodiesel en bio-ethanol.

Bij het vergelijken van de kosten is gekeken naar kosten van brandstof,
vulstations en voertuigen. Alle kosten zijn exclusief heffingen, belastingen en subsidies. Uit de kostenvergelijkingen blijkt dat de groen gas-routes in de huidige omstandigheden in de meeste gevallen duurder zijn dan de diesel-route. De enige uitzondering is rijden op bio-CNG uit stortgas, in het geval de meerkosten van het voertuig beperkt zijn. Bij personenauto’s op bio-CNG zijn de kosten vergelijkbaar of lager dan die van biodiesel en bio-ethanol uit
tarwe, bij het zwaardere vervoer zijn de kosten van de groen gas-routes
hoger.

Per kostenpost zijn de resultaten als volgt:

Brandstofkosten: De kale brandstofkosten van CNG en LNG zijn in de huidige situatie vergelijkbaar met die van diesel. De kosten van bio-CNG en bio-LNG uit co-vergisting liggen 30-75% hoger dan de huidige dieselprijs, maar de groen gas-routes uit stortgas zijn ca. 50-65% goedkoper dan die-sel. Bij de groen gas-routes zijn de kosten sterk afhankelijk van de schaal-grootte van de vergister.

Kosten vulstation: Wagenparkbeheerders zullen in sommige gevallen zelf investeren in een CNG- of LNG-vulpunt. De kosten hiervan variëren met de hoeveelheid brandstof die wordt afgenomen en bedragen ruwweg tussen de drie ton en twee miljoen euro.

Kosten voertuigen: Personenauto’s op CNG zijn vaak tegen beperkte of geen meerkosten te verkrijgen, maar in het zwaardere segment en voor LNG moet een meerprijs worden betaald, in de orde van € 40.000 voor een stadsbus op CNG en € 65.000 voor een zware vrachtauto op LNG.


De CO2-uitstoot van de groen gas-routes is, over de gehele keten bekeken, aanmerkelijk lager dan van diesel (80-90% reductie). De aardgasroutes kunnen ook een CO2-besparing opleveren, maar die is beperkter (ca. 15-35% bij de huidige aardgasmix in Nederland). De emissiereducties hangen sterk af van herkomst van het aardgas, en in mindere mate van de wijze van biogas-productie. Bio-CNG- en bio-LNG-productie op basis van stortgas scoort iets beter dan co-vergisting.

Als we de groen gas-routes vergelijken met de andere biobrandstoffen die op dit moment worden ingezet (biodiesel en bio-ethanol) dan zien we dat de CO2-besparing van bio-CNG en bio-LNG aanzienlijk groter is dan van biodiesel en bio-ethanol uit tarwe, en vergelijkbaar of hoger is dan die van bio-ethanol uit suikerriet.

De luchtvervuilende emissies NOx en PM10 worden sterk gereduceerd bij een overstap van diesel naar gasvormige brandstoffen, in veel gevallen met 50 tot 90%.

Bron: CE Delft

Nieuwsarchief