Handelsmissie naar China onder leiding van Provincie Noord-Holland

02 jul 2013

In april 2014 krijgt het bedrijfsleven de gelegenheid om met name binnen de genoemde clusters te profiteren van de economische groei in de provincie Shandong. Onder de bestuurlijke en zakelijke leiding van Gedeputeerde Staten en met medewerking van ons postennetwerk wordt een tailor made programma samengesteld. Uw wensen en ambities staan centraal via match making, fact finding, bedrijfsbe-zoeken, profilering tijdens seminars en productpre-sentaties.

De provincie Noord-Holland distribueert in september a.s. de officiële uitnodigingen voor de handelsmissie China 2014. In artikel treft u achtergrondinformatie aan over de geplande reis die u kunt gebruiken bij uw overwegingen deel te nemen. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met:
Provincie Noord-Holland, Programma Manager Internationale Marketing en Acquisitie, Joost van Dalen.
Tel. 023 - 514 31 43. E-mail : dalenj@noord-holland.nl.

Achtergrond informatie Shandong
Shandong (96 miljoen inwoners) behoort econo-misch al jaren tot één van de meest succesvolle provincies van China. Het Bruto Nationaal Product bedroeg in 2012 €568 mld. en de economische groei betrof vorig jaar 9,8%. Ondanks deze uitstekende cijfers, is Shandong voor veel MKB-bedrijven met ambities in China relatief onbekend. De Chinese provincie biedt hen een grote verschei-denheid aan groeiclusters, investeringsmogelijkhe-den tegen lagere tarieven en – van groot belang voor veel bedrijven die Shandong voor het eerste bezoeken – het zogeheten first-movers advantage: een preferente positie verwerven voordat de concur-rentie verhevigt.

Shandong biedt uitstekende mogelijkhe-den in onder meer de volgende clusters:
Food, agribusiness en horticulture
Shandong is China’s grootste agrarische provin-cie. Zij is een belangrijk voedselproducent, -verwerker en -exporteur. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in onder meer volume, green genetics en voedselkwaliteit.

Logistiek en infrastructuur
Shandong investeert de komende jaren in de verbetering van haar logistieke netwerk en infra-structuur. Dit opent mogelijkheden voor specialisten uit het buitenland, zoals architectuur en consultancy.

Duurzame energie, water en milieu
De explosieve nationale energie absorptie noopt ook Shandong te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie, watermanagement en nieuwe technieken voor milieubehoud. Er is vraag naar actuele kennis en technologie in deze sector.

Maritiem en offshore
Shandong staat in China bekend om haar mari-tieme sector en offshore activiteiten. De komende jaren wordt deze cluster sterk gemoderniseerd en uitgebreid. De vraag naar specialisten is dan ook groot.

Nieuwsarchief