Grootschalig zonne-energieproject gepland in de Veenkoloni

08 apr 2009

De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, Stichting Energy Valley, provincie Drenthe en Eneco willen samen met 18 boeren voor 7 miljoen euro aan zonnepanelen investeren in de Veenkoloniën. De geplande investering is goed voor ruim 1.6 MWp (2MegaWatt piek) aan vermogen, wat overeenkomt met de energievoorziening van ca. 500 huishoudens, en levert een jaarlijkse besparing op van 1.5 miljoen kilo CO2.

In de afgelopen maanden hebben boeren uit de Veenkoloniën de mogelijkheden verkend voor het realiseren van zonnepanelen (2PV-systemen) op hun bedrijfsgebouwen om elektriciteit op te wekken. Met dit initiatief willen de deelnemers hun bedrijfsinkomen verhogen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzamere energievoorziening. De betrokken agrarische bedrijven hebben daartoe op maandag 6 april een verzoek ingediend bij SenterNovem van het ministerie van EZ, voor een bijdrage uit de SDE-regeling (2Stimuleringsregeling Duurzame Energie).

Veenkoloniën als proeftuin
Het project richt zich vooralsnog op agrarische bedrijven uit de Drentse en Groningse Veenkoloniën. “Het is goed om te zien dat de Veenkoloniën zich de komende jaren wil positioneren als proeftuin”, aldus de Drentse gedeputeerde, Rein Munniksma. “Met verschillende partijen zullen we alles in werking stellen om ruimte te geven aan experimenten en nieuwe initiatieven in de Veenkoloniën. Een logisch vervolg op dit project zal daarom een uitrol zijn over meerdere ondernemers binnen én buiten de Veenkoloniën.”

Asbestsanering
Het realiseren van een PV-systeem (2‘Photo Voltaic’) kan goed worden gecombineerd met het saneren van asbestdaken. Provincie Drenthe heeft een regeling in voorbereiding waarin een tiental boeren kunnen worden ondersteund om deze sanering door te voeren. De provincie Groningen onderzoekt de mogelijkheden voor een dergelijke regeling.

Samenwerking
De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, Stichting Energy Valley, Eneco, provincie Groningen en provincie Drenthe hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de haalbaarheid te verkennen. Op basis van bedrijfsgegevens heeft Eneco, met medewerking van studenten en de Werkplaats Veenkoloniën, een doorrekening gemaakt van de technische en economische mogelijkheden. Voor het slagen van het project wordt de financieringsconstructie verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op aan de regionale overheden, door financiële ondersteuning van provincies en administratieve ondersteuning (2vergunningentraject) bij gemeenten.

 

 

 

Nieuwsarchief