Groningen Duurzaamste Stad

06 jul 2007

Groningen, 4 juli 2007 - Groningen zet in op nieuwe energie en versterken kwaliteit leefomgeving

In het collegeprogramma ‘Sterk, Sociaal, Duurzaam’. geeft het college van B&W aan dat Groningen de duurzaamste stad van Nederland kan worden. De Groninger visie op duurzaamheid –afgelopen februari vastgesteld door de raad - is nu uitgewerkt in twee plannen: het Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl en de Routekaart Groningen Energieneutraal+ 2025. Speerpunten vormen een energieneutraal Groningen in 2025 en een goede leefomgeving voor iedereen, voor nu en later. Het college overlegt eind deze zomer met alle betrokken partners in de stad en nodigt alle Stadjers uit op de twee plannen te reageren.

Leefbare stad voor nu en later
In het Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl staat hoe de stad zo ontwikkeld kan worden dat ze leefbaar is voor nu en later. De stad moet zich klaar maken voor de effecten van de klimaatverandering, zoals nattere en warmere zomers. De focus van het college voor de duurzaamste stad is gericht op energie en op de kwaliteit van de leefomgeving (2bodem, water, lucht, geluid en groen). Het college constateert dat de duurzame kwaliteit van Groningen al hoog is doordat Groningen een compacte stad is met de natuur op vijf fietsminuten afstand. Daarnaast heeft de stad een sterke ‘motor’ die duurzame ontwikkeling enorm op gang kan brengen en versnellen. Deze motor bestaat uit een stevige infrastructuur van instellingen die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid. Te denken valt hierbij aan Energy Valley, Akkoord van Groningen, RUG, Hanzehogeschool, Gasunie.
Voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving hanteert het college een afwegingskader dat samengevat kan worden in vier uitgangspunten: (21) optimale leefomgevingkwaliteit, (22) voorkomen van aantasting van de bestaande kwaliteit, (23) beperken van de aantasting van de kwaliteit en (24) compensatie: als het echt niet anders kan.

Het college wil met zes thema’s werken aan de duurzaamste stad: stedelijke ontwikkeling, bouwen & wonen, verkeer & vervoer, economie, water & groen en communicatie, participatie en gedragsverandering. In het Beleidskader staan per thema de ontwikkelingen, ambitie, opgave, doelen tot 2012 en een uitwerking.

Routekaart Groningen energieneutraal+ 2025
Groningen kent een rijke traditie op het gebied van energie. Daarom vindt het college het een logische keuze om voor de duurzaamste stad de focus vooral ook te richten op energie. Daarvoor is nu een zogeheten Routekaart geschreven. Een wegwijzer hoe de stad in 2025 energieneutraal kan zijn.  Want dat is de energieambitie die het huidige college nastreeft. ‘Groningen energieneutraal+’ staat voor ‘CO2-neutraal’, met een extra plus op energie besparen.

Nieuw denkpatroon: de Groningse Energieladder
Energieneutraal betekent voor het college het drastisch inperken van de CO2-uitstoot. ‘Een tandje harder gaan’ om van Groningen een energieneutrale stad te maken is niet genoeg. Een transitie, een rigoureuze omslag in denken en doen is daarvoor een voorwaarde. Met de Groninger Energieladder bezit de stad daarvoor een goed instrument.        >>>

De Groninger Energieladder bestaat uit vijf treden waarlangs een energieneutrale stad bereikt kan worden. Preventie en energie besparen zijn de eerste stappen. De volgende stap is energie duurzaam (2schoon) opwekken. Vervolgens wil het college fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk benutten en als laatste de CO2-uitstoot die alsnog ontstaat, compenseren door bijvoorbeeld de aanplant van bomen.

De Energieladder is in activiteiten en projecten uitgewerkt voor een vijftal thema’s. Verminderen van de CO2-uitstoot staat daarbij voorop. De thema’s zijn ruimte & klimaat, wonen, duurzame mobiliteit, ondernemen & werken en tot slot, omdat het college het goede voorbeeld wil geven, de eigen organisatie van de gemeente Groningen.

Wubbo Ockels
In het voorwoord van de Routekaart schrijft Wubbo Ockels: 'Innoveren naar een duurzame toekomst. Hierin speelt Groningen als stad en als centrum van de regio in het Noorden een sleutelrol. Groningen als innovatieaanjager voor het bedrijfsleven en als innovatiethuishaven voor de jeugd. Geen stad in
Nederland heeft zoveel potentieel jeugdig intellect per inwoner als Groningen. Groningen kan dus winnen, misschien wel het beste door net als de natuur het principe van Darwin toe te passen (2survival of the fittest). Hiervoor moet er een ongestuurde groei zijn van diversiteit. De uitdaging aan de jeugd en kleine bedrijven is daarbij de voedingsbodem. En dan kiezen, echt kiezen voor het beste. Een soort prijzenslag. En als dit op een sportieve manier gebeurt zullen de verliezers (2en dat is altijd bijna iedereen) weer opstaan en nog beter presteren.'

Uitnodiging voor reacties: inspraak en gesprekken
Burgemeester en wethouders van Groningen gaan actief gesprekken aan met partners in de stad zoals woningcorporaties, RUG en Hanzehogeschool, energiebedrijven, openbaar vervoerbedrijven, milieuorganisaties en overheden rondom de stad. B&W nodigen mensen uit te reageren op de twee plannen die een aanzet zijn om van Groningen de duurzaamste stad van Nederland te maken. De gemeente Groningen kan dat niet alleen. Iedereen die kan bijdragen met ideeën, kritiek, suggesties, plannen of andere ontwikkelingen is van harte welkom. De inspraakperiode voor de beide plannen loopt van 11 juli tot 1 oktober 2007.
Nieuwsarchief