Essent en Shell zetten eerste stap voor ontwikkeling van een CO2 arme elektriciteitscentrale

08 dec 2008

Essent Business Development B.V. (2Essent) en Shell Gas & Power Developments B.V. (2Shell) studeren op de haalbaarheid van de bouw van een CO2 arme elektriciteitcentrale. Uitgangspunt is dat de CO2 die vrijkomt grotendeels zal worden afgevangen, getransporteerd en ondergronds opgeslagen. In verband met deze haalbaarheidsstudie hebben beide partijen vandaag een Memorandum of Understanding (2MoU) getekend.

Er wordt tijdens de studie gekeken naar een combinatie van een hoogrendement vergassingsfabriek, stroomopwekking en afvang en opslag van CO2. Door vergassing van steenkool en vaste biomassa ontstaat synthesegas waaruit waterstof wordt gemaakt die  vervolgens via turbines in elektriciteit wordt omgezet.

Dankzij vergassingstechnologie is het eenvoudiger en goedkoper om CO2 af te vangen dan bij conventionele kolen- en biomassaverbranding. Naast de opwekking van elektriciteit kan gas uit de installatie ook aan het aardgasnet worden toegevoegd. Het Nederlandse energienet wordt daarmee flexibeler en dat is nodig is voor de verdere integratie van duurzame energie. Ook de Algemene Energieraad pleit voor een dergelijke flexibilisering om zo verdere ontwikkeling van duurzame energie mogelijk te maken.

Onderdeel van de studie is het inventariseren van geschikte lege olie- en gasvelden voor de opslag van de CO2. Gezien de hoeveelheden CO2 wordt gekeken naar zowel onshore als offshore velden. De beoogde capaciteit van de elektriciteitscentrale is 1000MWe, als locatie wordt gekeken naar mogelijkheden in Zuidwest Nederland.

Om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar energie is het noodzakelijk het energieaanbod verder te diversifiëren. Shell en Essent willen met dit project meehelpen aan het oplossen van het energie- en emissievraagstuk. Dit gezamenlijke initiatief draagt bij aan de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie. Door het afvangen en opslaan van CO2 en het meevergassen van vaste biomassa wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. De productie van de vaste biomassa heeft geen nadelige gevolgen voor het klimaat of de voedselketen. Het wordt nu al op grote schaal door Essent gebruikt als brandstof in verschillende centrales.

Nieuwsarchief