Energiekennis

15 jan 2010

{slide=1. Welke rol speelt energiekennis in Energy Valley? }
De ontwikkeling en toepassing van energiekennis is een fundamenteel onderdeel van Energy Valley. Een goede kennisinfrastructuur is cruciaal om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve energieprojecten. Dit geldt zowel voor praktische kennis vanuit bedrijven en kenniscentra, die kan worden toegepast bij projectontwikkeling, als voor fundamenteel onderzoek en opleidingen bij kennisinstellingen om ook daar voorop te lopen en te kunnen beschikken over voldoende, geëquipeerd personeel.
{slide=2. Waar ligt de kennisfocus? }
De focus voor Energy Valley ligt in eerste instantie op de energiethema’s die direct aansluiten bij de praktijk in Noord-Nederland. De nadruk ligt op de energietransitie en daaraan verbonden energie-innovaties, zoals biomassa(conversie), groen gas, ketenefficiency, decentralisatie / smart grids, windenergie en CCS. Bij die thema’s is veelal sprake van een grote diversiteit aan energiekennis over onder meer ruimtelijke, beleidsmatige, sociale, juridische, technische en economische aspecten. Op projectniveau worden de kennispartners betrokken om gezamenlijk tot passende oplossingen en kennisopbouw te komen. Dit neemt niet weg dat naast deze kernthema’s er ook zeer relevante kennisvelden bestaan waar instituten en bedrijven in Noord-Nederland actief op zijn, maar die worden niet direct ondersteund.
{slide=3. Hoe wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van energiekennis? }
De stichting Energy Valley verbindt publieke en private partijen om gezamenlijke kennisopbouw en -ontwikkeling te bevorderen. De focus ligt daarbij vooral op het ontwikkelen van innovatie energieprojecten om nieuwe kennis op te doen en te valoriseren. Door een  koppeling met de praktijk kan kennis aan de regio worden verbonden en kan de innovatiecurve worden versneld. De stichting Energy Valley helpt kennis vanuit verschillende, niet met elkaar verbonden domeinen, met elkaar te combineren om zo tot energie-innovaties te komen. Dit proces van ‘knowledge broking’ stimuleert niet alleen de ontwikkeling van nieuwe kennis, maar ook de valorisatie van kennis in nieuwe projecten.
{slide=4. Wat wordt gedaan om kennisdeling te stimuleren? }
Gezien het goede overzicht van actuele projecten, actieve partijen en kennisvragen vervult de stichting een schakelrol in het verbinden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Hiervoor organiseert de stichting jaarlijks diverse evenementen voor partners, platformleden, genodigden en/of andere geïnteresseerden om partijen aan elkaar te verbinden, te informeren en tot samenwerking te komen. Daarbij staan veelal specifieke kennisthema’s centraal, gekoppeld aan concrete projecten en ontwikkelingen in de regio. Daarnaast beschikt de stichting over diverse communicatiemiddelen om partijen te informeren over actuele ontwikkelingen, beschikbare kennis en samenwerkingskansen. De medewerkers geven ook geregeld lezingen en workshops om kennis over bepaalde ontwikkelingen te verspreiden.
{slide=5. Hoe wordt kennisopbouw op projectniveau bevordert? }
Op projectniveau fungeert de stichting als adviseur en sparringpartner om samen met initiatiefnemers te bepalen welke kennisvragen er spelen en hoe deze beantwoord kunnen worden. Daarvoor beschikt de stichting over gespecialiseerde medewerkers, met goede kennis van zaken en overzicht van de actuele ontwikkelingen op een bepaald thema, alsmede een uitgebreid relatienetwerk om partijen met elkaar te verbinden. De medewerkers adviseren bij het opstellen van een projectplan, het vinden van (kennis)partners en het verkennen van mogelijke financieringsmogelijkheden. In sommige gevallen kunnen vragen rechtstreeks door de stichting worden beantwoord of anders kan worden doorverwezen naar andere partijen die kunnen helpen. Zo wordt onder meer nauw samengewerkt met Technologie Centrum Noord Nederland (www.tcnn.nl) die bemiddeld tussen het MKB en de regionale kennisinstellingen.
{slide=6. Welke partijen dragen bij aan de uitbouw van energiekennis? }
Vele partijen en instanties zijn actief zijn in de dagelijkse praktijk bezig met kennisopbouw. Dit vindt plaats via opleidingen, onderzoek en praktische toepassing. Het noorden kent een stevige aantal energieopleidingen op mbo, hbo, universitaire en postdoctorale niveau vanuit verscheidene onderwijsinstellingen. Deze instellingen zijn deels ook actief op het gebied van energieonderzoek, samen met andere publieke en private onderzoekscentra. Bedrijven dragen bij aan de kennisontwikkeling via eigen onderzoekscentra en praktijkervaring door het testen en uitvoeren van nieuwe projecten. Overheden steunen daarbij via beleidsmaatregelen en specifieke programma’s om bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren bij de ontwikkeling van innovatieve projecten.
{slide=7. Welke noordelijke instituten zijn actief met energieonderzoek en -onderwijs? }
Een groot aantal partijen is actief bij de kennisontwikkeling. De Energy Valley regio kent daarbij een snelgroeiend cluster van kenniscentra die zich specifiek bezighouden met energie(gerelateerd) onderzoek en onderwijs, waaronder:

Een groot aantal partijen is actief bij de kennisontwikkeling. De Energy Valley regio kent daarbij een snelgroeiend cluster van kenniscentra die zich specifiek bezighouden met energie(gerelateerd) onderzoek en onderwijs, waaronder:
{slide=8. Hoe ondersteunt Energy Valley de kennisinstituten? }
De stichting Energy Valley werkt nauw samen met de noordelijke kennisinstellingen om tot een complementair en volwaardig aanbod aan energieonderzoek en -opleidingen te komen, in aansluiting op de marktvraag. Daarbij wordt enerzijds een bemiddelende rol vervult om de verschillende instituten aan elkaar te verbinden en tot afstemming te komen. Daarbij adviseert de stichting eveneens bij de uitwerking van de onderzoek- en onderwijsprogramma’s, vooral ten behoeve van de interconnectie met actuele marktontwikkelingen en -vragen. Anderzijds worden instituten nauw betrokken bij nieuwe energieprojecten in de regio om de kennisopbouw te stimuleren en het leereffect in de praktijk te maximaliseren.
{slide=9. Wat is de Energy Academy Europe? }
Energy Academy Europe
De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is het nieuwe topinstituut waar energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie samenkomen. De belangrijkse energie thema's van de EAE zijn gas (inclusief biogas en groen gas), energie van overmorgen (zoals wind- en zonne energie), smart grids, energie efficiency en besparingen en CO2 reductie. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. De stichting Energy Valley ondersteunt de EAE.

Visie
Energie is een belangrijke sector, zowel op wereldschaal als in de Nederlandse economie. Nederland behoort tot de top 8 grootste producenten van gas in de wereld en zit in de top 2 in Europa. In Noord Nederland is energie al sinds de jaren 50 het middelpunt van economische ontwikkeling en kennisgerelateerde activiteiten. De regio speelt een vooraanstaande rol in de gebieden van gas, aanvoer van stabiele electriciteit en de integratie van duurzame energie in de energie distributie keten. De EAE bouwt binnen de bestaande infrastructuren van bedrijven en kennisinstellingen verder aan deze sterkten om zo internationaal de hotspot te worden op het gebied van energie onderwijs, onderzoek en innovatie. De ambitie van de EAE is om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de transitie van energie om een duurzame toekomst in energie te faciliteren en te accelereren.

De EAE is uniek op minstens vier verschillende gebieden:
- De interdisciplinaire en integrale aanpak van energie vraagstukken. De overtuiging van de EAE is dat naast technische expertise ook sociale. juridische, geografische en economische kennis een belangrijke rol speelt bij succesvolle innovaties op het gebied van energie.

- De EAE combineert verschillende niveaus van onderwijs: van beroepsonderwijs (in de Energy College) tot hoger/wetenschappelijk onderwijs en post doctorale programma's (in het Energy Delta Institute). De EAE draagt hiermee bij aan een grotere instroom van kundige energie arbeidskrachten, professionals en onderzoekers.

- De EAE omarmt een vraaggestuurde aanpak: actieve dialoog en samenwerking met het bedrijfsleven en publieke instellingen om onderwijs en onderzoeksprogramma's verder te innoveren en uit te breiden.

- De EAE biedt een multi-utility test omgeving (EnTranCe = Energy Transition Center) voor de ontwikkeling, het testen en demonstreren van innovaties, en tegelijkertijd het faciliteren van startende bedrijven om daarmee de economische activiteiten te stimuleren. {/slides}
Nieuwsarchief