Energie Transitie Parken

21 mei 2010

{slide=1. Wat is een Energietransitiepark? }
Een Energietransitiepark (ETP) is een model waarmee de industriële ‘verduurzaming’ en ‘vergroening’ kan worden versterkt en versneld. Dit wordt gerealiseerd door ontwikkeling en demonstratie van vernieuwende  technologieconcepten en deze actief toe te passen in bestaande en nieuw op te zetten industrieparken. Dit alles in nauwe samenwerking met de industrieën, overheden en kennisinstellingen.

Binnen een ETP is er een sterke samenhang tussen de gevestigde partijen.  De partijen maken gebruik van centrale energievoorzieningen (elektriciteit en hoogwaardige warmte) waar ze evt. ook zelf aan leveren. Ze maken dus (her)gebruik van elkaars energie. De gezamenlijke inzet van deze voorzieningen bieden een zeer aantrekkelijk kostenplaatje en is een basis voor verdergaande verduurzaming en vergroening van het terrein. Ook wordt er gekeken naar het grondstoffen gebruik en de vergroening hiervan.
{slide=2. Wat doet een Energietransitiepark, hoe werkt het? }
Er zijn meerdere manieren waarop een ETP werkt. Een goed voorbeeld van de wijze waarop het kan worden opgezet is het ETP Midden-Drenthe in Wijster.

Energietransitiepark Midden-Drenthe
Op het ETP Midden-Drenthe wordt maximaal geprofiteerd van de nabijheid van de GAVI (geïntegreerde afvalenergiecentrale) van Attero. Bedrijven die warmte inzetten bij hun productieprocessen kunnen warmte afkomstig van Attero tegen aantrekkelijke voorwaarden afnemen en daarmee hun productieproces goedkoper en duurzamer maken. Op deze wijze wordt de warmte die vrijkomt bij de GAVI vanuit afval- en reststromen, optimaal ingezet om bedrijven van hoogwaardige en duurzame energie te voorzien. Op het ETP kunnen bedrijven onderling warmte uitwisselen. Bedrijven met de grootste warmtevraag worden eerst gekoppeld, vervolgens kunnen de bedrijven die een iets minder grote energiebehoefte hebben gekoppeld worden. Dit unieke concept heet warmtecascadering. Ook wordt er gekeken of de bedrijven gemeenschappelijk gebruik kunnen maken van water, proceswater en de aanwezige waterzuivering van Attero. Ondernemingen en bedrijven worden op deze wijze duurzaam ontzorgt in hun benodigde voorzieningen.
{slide=3. Wie zijn er bij ETP’s betrokken? }
Bij ontwikkeling en inrichting van Energietransitieparken zijn vanzelfsprekend meerdere partijen uit de publieke en private sector betrokken. De ontwikkeling van deze samenwerking vindt altijd plaats op basis van maatwerk.

Illustratief is de aanpak zoals bij het ETP Midden-Drenthe. Hier zijn betrokken partijen naast de bedrijfspartijen en Attero, de stichting Energy Valley, het  Waterschap Reest en Wieden, de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.
{slide=4. Wat is het belang/voordeel van een ETP? }
Een ETP biedt de betrokken partijen grote voordelen. De energiekosten nemen alsmaar toe. Maar ook duurzaam ondernemen, en de zakelijke voordelen die daaruit voortkomen worden steeds belangrijker. Door bestaande facilitaire voorzieningen op energiegebied zoals stoom/warmte maar ook andere voorzieningen zoals water en proceswater via een cascadering toe te passen en maximaal hergebruik te stimuleren, werken bedrijven niet alleen aan de verduurzaming en vergroening van hun productie maar levert het ook kostenvoordeel op.

Vanuit de toekomstgerichte en duurzame aanpak zullen de ontwikkelingen op het ETP aantrekkelijk zijn voor nieuwe partijen om zich te vestigen. Daarnaast zal de aantrekkingskracht van het terrein zich niet enkel beperken tot ondernemingen maar zeker ook interessant zijn voor kennisinstellingen. Deze worden in de gelegenheid gebracht kennis te ontwikkelen en vragen vanuit de ondernemingen om te zetten in concrete producten etc.. Daarnaast biedt het kennisinstellingen de kans om studenten in nauw contact te brengen met ondernemingen en daarmee de afstand tussen opleiding en werk te verkleinen.
{slide=5. Waarom is een ETP duurzaam? }
Het Energietransitiepark Midden-Drenthe en de aanwezige ondernemingen gebruiken de energie niet alleen duurzaam, er wordt ook duurzame energie opgewekt. Op het terrein gaat namelijk grootschalige groen gas productie plaatsvinden. Het is hiermee niet alleen een ETP maar ook een Groen Gas Hub. Attero produceert al vele jaren groen gas uit biogas. Door deze bestaande ervaring en basisfaciliteiten in te zetten, kunnen lokale agrariërs hun biogas aanleveren en naar groen gas laten opwaarderen. Deze grote groen gas volumina kunnen dan naast eigen gebruik op het ETP ook worden ingevoed op de aardgasinfrastructuur van onder andere Gasunie.

Doelen die concreet in ETP’s worden nagestreefd zijn te benoemen op vlak van ketenefficiëntie, industriële energiebesparing, warmtetoepassing, duurzame CO2-emissereductie, Duurzame energieproductie (groen gas, biobrandstofproductie) en kennisontwikkeling en -demonstratie. Daarmee kan in deze context een bijdrage worden geleverd aan de 20-20-20 doelstellingen van de regio Noord-Nederland, Nederland en Europa.
{slide=6. Hoeveel ETP’s zijn er? }
In het Energy Valley gebied zijn meerdere ETP’s in voorbereiding waaronder concreet het Energietransitiepark Midden-Drenthe, het Energietransitiepark Eemsdelta, De Energietransitieregio Oostlaand in Zuid-Oost Drenthe en het Energietransitiepark Gebouwde omgeving in Purmerend. Maar ook zijn er zeer goede kansen voor het warmtecluster in Harlingen en omgeving om zich te manifesteren als Energietransitiepark.
{slide=7. Is een ETP geschikt voor ieder bedrijventerrein? }
In het algemeen kan ieder bestaand industriepark en bedrijvenpark de stap zetten om een Energietransitiepark te worden. Het blijft wel een maatwerkproces waarbij de ervaring en expertise van de stichting Energy Valley kan worden ingezet.
{slide=8. Wat is de rol van Energy Valley/visie van Energy Valley omtrent ETP’s? }
De visie van Energy Valley op de ontwikkeling van ETP's is dat dit een vorm is van nieuwe bedrijfs- en industrieparken die robuust en toekomstbestendig is. Hier wordt gestalte gegeven aan de energietransitie op industrieel niveau. De uitrol van ETP's kan een grote en duurzame bijdrage leveren aan de energie-, milieu-, klimaat- en innovatiedoelen (Kyoto, post-Kyoto, post-Copenhagen, Lissabon en Gothenburg) die worden gesteld. Op een ETP wordt de transitie van energie werkelijkheid.

De rol die Energy Valley hanteert bij de ontwikkeling van ETP's is per situatie afhankelijk. Energy Valley initieert, inspireert en faciliteert bedrijven bij het oprichten van een ETP.
{slide=9. Belang van ETP’s voor Noord-Nederland? }
De ontwikkeling en demonstratie van ETP's is gestart vanuit Noord-Nederland. De uitrol en demo van meerdere ETP's in Noord-Nederland zal ervoor zorgen dat met name de  industriele partijen die betrokken zijn en gevestigd op deze ETP's een competitief voordeel hebben ten opzichte van hun concurrentie. Dit effect zal nog sterker worden als duurzaamheid een belangrijk selling point gaat worden in de nabije toekomst. De partijen op de noordelijke ETP's zullen deze voorspong moeten omzetten in duurzame voorsprong!
Een verdere uitrol van torrefactie-initiatieven zal de komende jaren plaats gaan vinden. Hier wordt een belangrijke rol voor de Energy Valley regio voorzien. De stichting Energy Valley zal dan ook nieuwe initiatieven blijven ondersteunen en faciliteren.
{slide=10. Hoe ziet het beeldmerk van de Energietransitieparken eruit? }alt{/slides}
Nieuwsarchief