Emmen over op Duurzame Warmte

21 nov 2012

In Emmen worden plannen uitgewerkt om in de komende jaren op twee plekken een warmtenet aan te leggen. In 2013 vindt daarvoor een vervolgonderzoek plaats op een afgeronde haalbaarheidsstudie. Het gaat om een warmtenetleiding tussen het Emmtec-terrein en het Scheperziekenhuis met locaties van Lefier Zuidoost Drenthe en Domesta, waarbij tevens langs het traject een aantal scholen en bedrijven wordt aangesloten. Op de andere locatie worden waar mogelijk bestaande en nieuwe gebouwen binnen de centrumontwikkeling, het gemeentehuis, winkelcentrum, locaties van Domesta, het nieuwe Dierenpark Emmen met de omliggende gebouwen aangesloten. Voor de warmtelevering wordt gebruik gemaakt van regionale warmtebronnen zoals warmte uit drinkwater van de Waterleidingmaatschappij Drenthe, bronnen van en rond het EmmTec-terrein, warmtekrachtcentrales,  groen gas en biomassa. Warmtenetten leveren een bijdrage aan een duurzame leefomgeving, door de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen de kosten voor huurders van aangesloten woningen niet stijgen en wellicht in de toekomst zelfs dalen. Op 21 november hebben alle bij dit initiatief betrokken partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Marktpartijen en overheden

De gemeente Emmen, provincie Drenthe en Energy Valley hebben bestaande marktinitiatieven met betrekking tot warmtenetten samengebracht en zijn in de afgelopen periode een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de aanleg van de warmtenetten. De resultaten van dit onderzoek waren zodanig, dat nu wordt overgegaan tot de uitwerking van een haalbaar project. Als dit vervolgonderzoek laat zien dat aanleg in Emmen inderdaad haalbaar en rendabel is, wordt na 2013 overgegaan tot realisatie van de warmtenetten. De partijen die deelnemen in de het gebied tussen het EmmTec-terrein en het Scheperziekenhuis zijn gemeente Emmen, provincie Drenthe, Waterleidingmaatschappij Drenthe, RENDO Duurzaam, Domesta, Zorggroep Leveste Middenveld (Scheperziekenhuis), Lefier Zuidoost Drenthe, Heijmans Civiel en een aantal regionaal gevestigde bedrijven. De partijen die deelnemen in de locatie centrumontwikkeling en het nieuwe Dierenpark zijn gemeente Emmen, provincie Drenthe, Waterleidingmaatschappij Drenthe, RENDO Duurzaam, Dierenpark Emmen, Volker Wessels, Domesta en een aantal regionaal gevestigde bedrijven. 

Scholen

Langs het tracé van het EmmTec-terrein naar het Scheperziekenhuis ligt een aantal scholen. Onder andere het Esdal-college, het Hondsrug College, Stenden Hogeschool, het Carmel college en het Drenthe College. Bij de studie naar en de aanleg van de warmtenetten worden ook studenten van deze onderwijsinstellingen betrokken. Op die manier wordt kennisontwikkeling gestimuleerd en krijgen studenten meer energiebewustzijn. De ontwikkeling van de warmtenetten in Emmen vormt daarnaast een uniek studieobject voor studenten van het Energy College, een samenwerkingsverband van ROC’s en AOC’s in Noord-Nederland, dat gezamenlijk energieonderwijs op MBO-niveau aanbiedt. Binnen dit netwerk is de AOT-opleiding van Drenthe College een zogenaamde hotspot voor kennis op het gebied van warmtepompen. In de komende jaren zijn er binnen de energiebranche in Noord-Nederland veel arbeidskrachten nodig. De ontwikkeling van het Energy College voorziet in die behoefte. In een van de modules die voor het Energy College ontwikkeld wordt, maken studenten kennis met installatie en onderhoud van warmtenetten.

Nieuwsarchief