EU-klimaatmaatregelen moeten Nederlandse economie versterken

22 jan 2008

De kosten van de klimaatmaatregelen die de Europese Commissie op 23 januari a.s. voorstelt, gaan uit van de aanmoediging van hernieuwbare energiebronnen en de veiling van emissierechten in 2013. ‘De kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven moeten hiervoor goed in kaart worden gebracht,’ vindt Lambert van Nistelrooij, Europees Parlementslid en woordvoerder klimaat, energie en innovatie.

Hij vraagt eerst een Europese impactstudie die moet uitwijzen welk systeem (2veiling, tegen betaling toewijzen, CO2-belasting) klimaatinnovatie en werkgelegenheid verzoent. 'De opbrengsten mogen niet naar de algemene middelen gaan. Er moet enerzijds mee geïnvesteerd worden in de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering. Anderzijds moet met de baten een duurzame economie wordt aangemoedigd', aldus Van Nistelrooij. Van Nistelrooij: 'De Europese concurrentiegevoelige industriesectoren moeten ook kansen krijgen om de omslag te maken. Ik pleit daarom voor een tariefbeleid binnen de Wereldhandelsorganisatie bij de invoer van 'niet-klimaatvriendelijk gemaakte' producten. Op deze manier kan de Nederlandse en Europese industrie die hier in klimaatmaatregelen moeten investeren, competitief blijven. Het parlementslid is tegen 'free riders' en vind dat derde staten die met de EU willen handel voeren, moeten deelnemen aan het emissiehandelssysteem. Zoniet krijg je oneerlijke concurrentie en is er geen prikkel voor Nederland en andere EU-lidstaten om te werken aan klimaatinnovatie. En hier liggen de kansen voor de Nederlandse industrie'. Het emissiehandelssysteem en de ontwerprichtlijn voor de aanwending van hernieuwbare energiebronnen zijn een belangrijk middel om in de EU in 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is een lager en meer duurzaam energieverbruik te verkrijgen, en meer leveringszekerheid voor de consumenten.
Nieuwsarchief