Algen

21 mei 2010

{slide=1. Wat zijn algen? }
Binnen de algen wordt onderscheid gemaakt tussen micro-algen en (zee)wieren. Ze leven in een waterige omgeving. Micro-algen zijn ééncellige organismen die met behulp van zonlicht kooldioxide omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen. Dit is hetzelfde proces als waarmee planten groeien. Micro-algen komen in allerlei water voor: van zoet tot zout, van warm tot koud en van zuur tot alkalisch water.
{slide=2. Wat drijft bedrijven om onderzoek naar algen te doen? }
De drijfveren voor onderzoek naar en gebruik van algen in productieprocessen zijn divers. Ten eerste biedt het kweken van algen de mogelijkheid overtollige warmte, kooldioxide en nutriënten om te zetten in bruikbare biomassa. Daarnaast is er interesse voor de mogelijkheid om via algen biobrandstoffen te produceren, bijvoorbeeld via het winnen van olie uit de algen of het vergisten van algen. Tot slot zijn er mogelijkheden om de algen als groene grondstof voor industriële processen te gebruiken.
{slide=3. Wat is de relatie van algen met duurzame energie? }
Het verder uitbouwen van de algenketen sluit aan bij de wens tot vergroening van brand- en grondstoffen en de daarmee gepaard gaande reductie van kooldioxide-uitstoot. Vergroening is noodzakelijk door het toenemende verbruik van energie en de toenemende kosten die gepaard gaan met de winning en productie van fossiele brandstoffen. Een verregaande vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brand- en grondstoffen zal in de toekomst noodzakelijk zijn om deze ontwikkeling tegen te kunnen gaan. Helaas bestaan er momenteel nog geen kweekmethoden die energieneutraal zijn. Met andere woorden: een kilo algen produceren kost nu nog meer energie dan de verwerking ervan op kan leveren.
{slide=4. Hoe kunnen algen het meest efficiënt geproduceerd worden? }
De kweek van algen in open vijvers vindt al op meerdere locaties plaats. Belangrijke voordelen zijn de relatieve eenvoud en lage kosten van het systeem. Een nadeel is dat slechts een beperkt aantal algen gekweekt kan worden.
Het kweken van algen in een bioreactor is relatief duur. Het grootste voordeel van dit systeem zit in de controleerbaarheid van het productieproces en de grote opbrengsten die theoretisch per m² vloeroppervlak gerealiseerd kunnen worden. De systemen zelf bevinden zich grotendeels nog in de onderzoek (R&D) fase.
Een derde interessante productiemethode is het telen van zeewier in open water. Dit bevindt zich nog in de kinderschoenen, maar heeft zeker potentie.
{slide=5. Waar worden algen nu gebruikt? }
De nu geproduceerde micro-algen en zeewieren vinden hun weg in gezondheidsproducten. De belangrijkste gezondheidsclaim zit in de aanwezigheid van omega-3 en omega-7 vetzuren. Ook kunnen sommige algensoorten als pigment worden gebruikt, bijvoorbeeld in verf. Op kleine schaal worden micro-algen gekweekt als voer voor vissen en schelpdieren.
{slide=6. Wat is de rol van de stichting Energy Valley bij de productie van algen? }
De stichting Energy Valley begeeft zich met name op het verder brengen van initiatieven die zich nu in de R&D of pilotfase bevinden. Dit geldt zowel voor de open vijver teelten als voor de technologische ontwikkeling van bioreactorsystemen.
De activiteiten rondom de teelt in open vijvers richt zich vooral op de verdere opschaling van de systemen en de koppeling met reststromen. Bioreactorsystemen bevinden zich op dit moment nog in een eerder ontwikkelingsstadium, het onderzoek hier is met name gericht op technologische ontwikkeling van het systeem zelf.
De stichting Energy Valley is ook betrokken bij de ideevorming rondom het realiseren van een zeewierboerderij in de Energy Valley regio.
{slide=7. Wat is de rol van de stichting Energy Valley bij de verwerking van algen? }
De rol van de stichting Energy Valley richt zich vooral op het begeleiden en aanjagen van de ontwikkeling van grootschalige initiatieven in de industrie-, chemie- en energiesector.
{slide=8. Wat is de rol van de stichting Energy Valley bij de realisatie van projecten? }
Bij de realisatie van projecten ziet de stichting Energy Valley de volgende activiteiten voor zich weggelegd:
Het formuleren en uitbouwen van een robuust kennisfundament;
  • Realiseren van financiële ondersteuning vanuit bijvoorbeeld Europese FP7 programma en nationale en regionale gelden;
  • Het faciliteren van business development;
  • Op gang brengen van kennistransfer en –circulatie.
{slide=9. Wat gaat de stichting Energy Valley op korte termijn doen? }
Het algenprogramma van de stichting Energy Valley omvat zowel korte als lange termijn doelstellingen. Op korte termijn zal het zich vooral richten op:
  1. Het inhalen van wereldwijde ontwikkelingen en voorop lopen rondom het thema aquatische biomassa en algen in het bijzonder;
  2. De Energy Valley regio positioneren als demonstratieregio van kennis en innovatie rondom aquatische biomassa;
  3. De Energy Valley regio positioneren als attractief incubatiegebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid op het gebied van aquatische biomassa.
{slide=10. Wat gaat de Stichting Energy Valley op lange termijn doen? }
Het lange termijn doel is het uitlokken van investeringen vanuit de private sector op het gebied van aquatische biomassa en algenteelt en –verwerking. De Energy Valley regio moet een vooraanstaande positie verwerven in het algendomein.{/slides}
Nieuwsarchief