(Inter)nationale beleidspositie

Energie staat hoog op de agenda. Zowel vanuit het oogpunt van leveringszekerheid, klimaatverandering en innovatie. Met Energy Valley zet het Noorden in op een verdere uitbouw van de voortrekkersrol op een aantal nationale en Europese thema’s die aansluiten bij de regio. Nadruk ligt hierbij op een goede publiek-private samenwerking om praktisch aan de slag te gaan met nieuwe kennis en bedrijvigheid op het gebied van schone energie.

Energie in Nederland

Onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben overheid, markt, vakbeweging en ngo’s een Nationaal Energieakkoord gesloten. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet voor besparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dit moet resulteren in 14% hernieuwbare energie en 15.000 voltijdbanen in 2020. Met de Noordelijke Energieagenda SWITCH zijn afspraken gemaakt hier een bovengemiddelde bijdrage aan te leveren. SWITCH heeft als doel in 2020 21% van het regiogebruik zelf duurzaam op land op te wekken (31% inclusief wind op zee voor de regiokust) en 3.600 groene banen te creëren in 2020. Dit door nauwe publiek-private samenwerking en gerichte focus op de regiokracht.

Topsectoren
De ontwikkeling als Energy Valley regio sluit ook direct aan bij het topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee zet de Rijksoverheid onder meer in op de groei van de Topsector Energie als één van de pijlers voor de Nederlandse economie. Stichting Energy Valley is strategisch en projectmatig betrokken bij de innovatieprogramma’s voor Gas, BioBased Economy, Wind-op-Zee, Smart Grids en Energie & Water.

Green Deals
Bovendien zijn diverse Green Deals gesloten om de energieontwikkelingen in de regio te versnellen en barrières weg te nemen. Met de Green Deal Noord-Nederland zijn afspraken gemaakt met het Rijk over de rol van het Noorden als energieregio. Op basis hiervan wordt samen opgetrokken om knelpunten weg te nemen en projecten te versnellen. Zoals de Energy Academy en College, productie van groen gas en andere biobrandstoffen, windenergie en decentrale energie op de Afsluitdijk. Daarnaast is met Rotterdamse partners de Green Deal LNG Rijn & Wadden afgesloten voor uitrol van LNG in de scheepvaart en is stichting Energy Valley nauw betrokken bij de landelijke Green Deals voor Groen Gas en Wind op Zee.

Energie in Europa

Om actief bij te dragen aan de Europese beleidsdoelen is door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een regionale onderzoeks- en innovatiestrategie opgesteld waarin ook de overgang naar zekere, schone en efficiënte energie centraal staat. Deze zogenaamde ‘Research and Innovation Strategy for Smart Specialization’ (RIS3) is de basis voor de inzet van Europese regiofondsen voor innovatie en ondernemerschap in 2014-2020.

ENSEA
Stichting Energy Valley heeft verder de krachten gebundeld met partnerregio’s in Duitsland, Schotland en Noorwegen om samen op te trekken bij de ontwikkeling van energie rondom de Noordzee. Dit is samengebracht in de ‘European North Sea Energy Alliance’, gesteund uit het 7e Kaderprogramma van de Europese Unie. De krachtenbundeling is enerzijds gericht op kennisbundeling bij bedrijven en instellingen en anderzijds op het onderling afstemmen van de energiesystemen en -investeringen. Op basis hiervan wordt gezamenlijk gewerkt aan een European Region of Energy Excellence.

Netwerkrol
Stichting Energy Valley heeft door de Europese Commissie het Bronze-label voor ‘Cluster Management Excellence’ toegewezen gekregen voor de dienstverlening aan mkb-ondernemers in de regio. Daarnaast is de stichting lid van het Benelux Energie Expertise Netwerk en deelnemer in het Enterprise Europe Network om energie-mkb te betrekken bij Europese programma’s en kansen. Vanuit deze netwerkrol kan Energy Valley verbindingen leggen naar Europese partners om nieuwe projecten te ontwikkelen en de regionale kennispositie te versterken.

EU-samenwerkingsprojecten
Op projectbasis wordt actief deelgenomen in diverse EU-programma’s om de regiopositie te versterken en innovaties te versnellen. De meeste energiethema´s zijn grensoverschrijdend en dragen bij aan een innovatief en krachtig Europa. Binnen de  Interreg programma’s lopen diverse samenwerkingsprojecten om vooral Noord-Nederlandse en Noord-Duitse energiepartners te verbinden. Onder meer op het vlak van groen gas, LNG en opleidingen. Met EU-partners wordt ook samen opgetrokken voor de uitrol van LNG-scheepvaart in het Trans-European Transport Networks programma en zijn onder meer vanuit het ENSEA-consortium nieuwe samenwerkingsprojecten in voorbereiding voor het nieuwe Europese Innovatieprogramma Horizon2020.