“Wij willen uit mest meer dan petajoules”

01 jun 2015

FrieslandCampina zet in op klimaatneutrale groei van de zuivelsector. Een uitdagende ambitie omdat in Nederland de grens van de grondgebonden veehouderij en de toegestane fosfaatuitstoot onderhand is bereikt. Volgens Jan Willem Straatsma, manager duurzame melkveehouderij bij FrieslandCampina, ligt de sleutel van het succes in vergisting van rundermest.

“Door vergisting verlaag je de CO2-uitstoot aanzienlijk en dat maakt klimaatneutrale groei voor de sector mogelijk. Maar met mest kan je meer. Door het te verwaarden haal je er nutriënten uit, bodemverbeteraars en kunststoffen. Uit mest haal je via vergisting meer dan alleen energie.”

Executiekracht
Omdat Groen Gas Nederland zich al jaren met vergisting bezighoudt, is het een logische stap dat FrieslandCampina onlangs als lid is aangetreden. Volgens Straatsma werd er in de keten wel geïnnoveerd, maar het ging allemaal te langzaam en te gefragmenteerd. Door lid te worden van Groen Gas Nederland kan de keten er nu als geheel de schouders onder zetten. “Samen kunnen we de regie nemen, hebben we executiekracht. Vanwege het netwerk van Groen Gas Nederland kunnen we de strategie met de uitvoering verbinden.”

Core business
Straatsma vindt het goed dat Groen Gas Nederland en FrieslandCampina elkaar hebben gevonden. “We investeren zelf veel in verduurzaming van onze producten (sustainable diets) en bedrijfsprocessen (benutting reststromen). We investeren ook in mestvalorisatie. Maar we zijn een zuivelproducent. Dat is onze core business. Veel liever zien we dat via de weg van Groen Gas Nederland mestverwerking en mestverwaarding tot stand komt. Dat is een win-winsituatie voor alle partijen. Via vergisting wordt energie geproduceerd, CO2 gereduceerd en mest gekapitaliseerd. En de zuivelsector kan energieneutraal groeien. “Kijk, we zijn als FrieslandCampina een onderneming, onze leden moeten ondernemend kunnen werken. Dat wil zeggen dat een boer zijn bedrijfsrisico’s moet kunnen inschatten en dat een vergistingsinstallatie in the end moet renderen. We werken nu met Groen Gas Nederland intensief samen aan een sluitende business case op bedrijfsniveau.”

Tien of honderd
Die business case levert een aantal concrete projecten op, zoals kostprijsverlaging. “We willen om de tafel met de beste technologieleveranciers. De kostprijs van installaties moet omlaag. Wij weten dat door grootschalige inkoop van automatische melksystemen de prijs aanzienlijk kan zakken. Dat moet ook mogelijk zijn voor vergisters. Tien of honderd dezelfde vergisters betekent gewoonweg een andere kostprijs. En we werken met Groen Gas Nederland samen aan TKI-aanvragen. Momenteel hebben we er vier lopen. Het heeft meerwaarde als Groen Gas Nederland vanuit zijn expertise hieraan meewerkt.”

Meststoffen
Mestvalorisatie is een andere belangrijke pijler voor een rendabele business case. “Boeren lopen niet altijd voorop, maar ze zien nu ook in dat mestverwaarding een beter alternatief is dan € 11,00 of € 15,00 per ton te betalen voor mestverwerking. Het is toch doodzonde om je mest te drogen en dan de grens over te zetten, terwijl de markt schreeuwt om hoogwaardige meststoffen. Neem alleen al de wijnbouw in het mediterrane gebied. De tuinbouw, de akkerbouw, de glastuinbouw; allemaal in potentie geschikt voor precisielandbouw met vraag naar fosfaten, ammoniak, kalium en sulfaten. We hebben in Nederland die kennis opgebouwd. Laten we die te gelde maken via vergisting en verwaarding.”

Duurzaamheidsagenda
De coöperatieve wortels van FrieslandCampina blijken ook uit de totstandkoming van het duurzaamheidsbeleid. In 2011 zijn er 110 bijeenkomsten gehouden, waar zo’n zesduizend boeren aan deelnamen. In tafeltjes van acht personen werd gevraagd naar een definitie van duurzaamheid. Uiteindelijk is er met 150 boeren drie dagen lang gesproken over de meest uiteenlopende thema’s die samenhingen met duurzaamheid, van dierengezondheid tot efficiency. Die uitkomsten vormden de basis voor de duurzaamheidsagenda. Straatsma: “Ik heb ook aan die tafeltjes gezeten en was aanwezig op de driedaagse. Dat was behoorlijk intensief. Als we het bij FrieslandCampina over duurzaamheid hebben dan dragen we dat uit namens onze achterban. Zeker 75% van onze leden steunt ons duurzaamheidsbeleid. Het duurt even voordat een coöperatie op stoom is, maar als het zover is dan gaan we ook trefzeker en gestaag vooruit.”

Bron: GroenGas.nl

Nieuwsarchief