Plan voor aardwarmtebron voor ruim 11000 woningen kansrijk

28 apr 2015

Het college van B&W  van de gemeente Groningen stelt de raad voor om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project Warmtenet Noordwest. Hierbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen. Aan de noordkant van de Zernikecampus is een geothermische bron die aan scholen en 11.000 huizen in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte kan leveren. Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig. Gebruikers hebben daardoor lagere energielasten.

Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat is een stevige ambitie. Het onderdeel warmte moet voor 15% bijdragen aan deze ambitie (40.000 woningen). Naast het collectieve warmte- en koudeopslagsysteem op het Europapark wil WarmteStad -een samenwerking tussen de gemeente en het Waterbedrijf- een bron voor diepe aardwarmte realiseren op Zernike. Deze bron moet voor circa 11.000 woningen warmte leveren aan de noordwesthoek van onze stad.

Duurzame energiebron
Wethouder Mattias Gijsbertsen is enthousiast over de mogelijkheden. “In onze regio merken we dagelijks wat de vervelende gevolgen zijn van gaswinning. We moeten op zoek naar andere, duurzame energiebronnen. Aardwarmte is daar één van. Natuurlijk is het mogelijk om veel gebouwen in Groningen te verwarmen zonder aardgas. Warmte uit de bodem gebruiken is een kans die we niet moeten laten liggen.”

Lagere energierekening
Het project Warmtenet Noordwest draagt stevig bij aan de ambitie van de gemeente Groningen om in 2035 een energieneutrale stad te zijn. Veel Stadjers met woningen die straks verwarmd worden door aardwarmte krijgen lagere energielasten. De woningbouwcorporaties zijn bij het project betrokken. En het helpt bij het verder ontwikkelen van Groningen als Energie Kennisstad.

Business case
De afgelopen jaren zijn de noodzakelijke verkenningen en technische onderzoeken uitgevoerd, principe-afspraken gemaakt met afnemers, is interesse in de markt afgetast, zijn kosten in beeld gebracht, enzovoorts. Dit alles is verwerkt in een business case. Het resultaat van de business case laat zien dat Warmtenet Noordwest een succes kan worden.

Vervolg
Dit jaar moeten belangrijke besluiten worden genomen om het project Warmtenet Noordwest daadwerkelijk te realiseren. Eind mei 2015 wordt duidelijk of de business case haalbaar is en of de raad instemt met geld voor de vervolgfase. In december 2015 volgt dan het investeringsbesluit en het besluit om het productiebedrijf op te richten.

April 2016
Als alles volgens plan verloopt, zal in april 2016 gestart worden met de bouw van de put, het gefaseerd aanleggen van het warmtenet en het aanpassen van de gebouwen die op het warmtenet worden aangesloten.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief