Noordzee-Manifest voor versnelling van de energietransitie getekend tijdens het ‘Gas meets Wind - North Sea Energy Symposium’

15 jun 2016

Organisaties die zijn betrokken bij de energievoorziening op de Noordzee tekenen op 15 juni een overeenkomst voor meer samenwerking.  Met de ‘Declaration of Coordination and Cooperation in the North Sea Region’ willen de Gas en Olie producerende industrie (NOGEPA), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), de Stichting Natuur en Milieu, TENNET en TNO samenwerken aan een integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte termijn ‘call to action’. De samenwerking moet leiden tot een veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem dat in balans is met het eco-systeem van de Noordzee.
 

De ondertekening vond plaats tijden Het Gas meets Wind - North Sea Energy Symposium dat is georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Mark Dierikx, Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededingen bij het ministerie van Economische Zaken gaf inzicht in de Europese politieke bereidheid tot samenwerking op de Noordzee, die op 6 juni door de lidstaten werd bevestigd in een Political Declaration. De ontwikkeling van het Noordzeegebied tot een Northern Energy Region is een kans voor de omringende landen om slimme combinaties tussen offshore gas, wind en netbeheerder te verkennen. Nu het politiek kader voor de samenwerking in de Noordzee-regio is geschetst, is het belangrijk dat de industrie in actie komt. Mark Dierikx: “Regionale samenwerking staat hoog op de politieke agenda. Het initiatief vanuit de gas en wind sector om samen met netbeheerders deze uitdaging aan te gaan en met een open blik de voordelen van een zo efficiënte en effectieve energietransitie te onderzoeken, waardeer ik zeer.”

Tijdens twee rondetafelgesprekken bespraken de belangrijkste stakeholders zowel de lange termijn visie voor samenwerking als de korte termijn acties, door in te gaan op concrete projecten die gezamenlijk opgepakt moeten worden. René Peters van TNO: “Vandaag maken wij een paradigmaverschuiving mee: een jaar geleden praatten de gas- en windindustrie niet over integratie, nu praten we over synergiën. De vraag is hoe men kan profiteren van elkaar en nieuwe systemen kan ontwikkelen.” Er liggen volgens Charles Dickson van Wind Europa drie uitdagingen: het reduceren van CO2-uitstoot, een stabiel elektriciteitsnet en een goede balans in energieopslag. Dit kan door productieplatformen te ontmantelen en te gebruiken voor energieconversie, daarna moet men investeren in een evenwichtig energienet. Ruud Bos, directeur van ENGIE: “De technologie is er. We hebben een pilot nodig om de bestaande infrastructuur te gebruiken, voordat het verdwijnt.” 
 

 De uitdaging is om enerzijds de offshore windparken en het netwerk op zee te versnellen en betaalbaar te houden en aan de andere kant de nog benodigde fossiele productie zo efficiënt en schoon mogelijk te laten plaatsvinden. Denk daarbij aan coördinatie van de vele Noordzee-initiatieven, gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden voor elektrificatie van productieplatforms, gezamenlijke innovatie voor systeemintegratie, power2gas, energie-opslag, etc. Ook zijn er synergievoordelen te behalen op het terrein van logistiek, communicatie en community-building.
 

Hans Timmers, voorzitter van de raad van bestuur van NWEA en Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA zijn overtuigd van de voordelen van gezamenlijke inspanningen. Daarom hebben ze samen met de andere ondertekenaars van het Manifest een stuurgroep gevormd om de gezamenlijke mogelijkheden verder te onderzoeken. De stuurgroep werkt nauw samen met het MVI-E Lab van de Topsector Energie waaraan vele betrokkenen bij ontwikkelingen op de Noordzee  deelnemen, zoals de scheepvaart, havens, visserij, natuur, landbouw en anderen om uiteindelijk te komen tot een integrale duurzame visie met breed draagvlak.
 
 
Voor meer informatie:
Jo Peters, Nogepa en Hans Timmers, NWEA. Te bereiken via Marieke van der Werf: 06 50 41 98 96.
 

Nieuwsarchief