Noordelijke Energie Agenda SWITCH aangeboden aan Minister Kamp

03 apr 2014

Energy Valley-regio koploper Duurzame Energie

“Goed dat het noorden als eerste regio een plan van aanpak neerlegt voor de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord”, zei minister Kamp van Economische Zaken bij de in ontvangstname van SWITCH, de noordelijke energieagenda. SWITCH is het initiatief van vier Noordelijke provincies en zes gemeenten om het aandeel duurzaam opgewekte energie in het Noord Nederlandse gebruik op te schroeven van 8,4% nu naar 21% in 2020. Als ook wind-op-zee voor de kust van Noord-Holland, Fryslân en Groningen wordt meegerekend, is het aandeel ruim 31% . Daarmee is SWITCH ambitieuzer dan het Nationaal Energie Akkoord, waarin is voorzien om in 2020 14% van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken. “Met deze ruime bijdrage aan de nationale doelstellingen is het Noorden straks koploper in duurzame energie”, aldus gedeputeerde Bond, tevens voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN), die het programma aan de minister overhandigde.

Focus
SWITCH is een praktisch programma dat versnelling brengt in de realisatie van de vele reeds bestaande energie-ambities en -initiatieven in de regio. ‘Focus’ is daarbij het sleutelwoord: door de diverse activiteiten gecoördineerd uit te voeren, ontstaat een vliegwiel, dat steeds sneller de ontwikkelingen aanjaagt. De Noordelijke overheden en Stichting Energy Valley hebben samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s vier thema’s geselecteerd, die passen bij de kernkwaliteiten en specifieke uitdagingen van de regio. De thema’s zijn vervolgens programmatisch uitgewerkt in de volgende vier versnellingspaden:

  1. Energiebesparing en decentrale opwekking;
  2. Energiesysteem 2.0: geïntegreerde aanpak van productie, transport, opslag en levering;
  3. Gas in transitie;
  4. Offshore energy.

Banen
Binnen de versnellingspaden wordt nadrukkelijk de koppeling gelegd tussen duurzame energie en economische groei. Uitvoering van de agenda leidt tot 3.600 aanvullende arbeidsplaatsen in de regio, zo is becijferd. Omdat SWITCH de samenhang tussen de energiesector en sectoren als chemie en agri-business versterkt, verwachten de noordelijke overheden qua werkgelegenheid verdere spin off naar andere sectoren.

Gesprek met het ministerie
SWITCH vormt voor het noorden de start van een nieuw traject. Een traject waar steeds meer partijen op aanhaken om de omslag naar duurzame energie te versnellen. De bijdrage van de rijksoverheid is daarbij cruciaal. Niet zozeer qua financiering, maar wel om condities te creëren die de inspanningen zo goed mogelijk ondersteunen. De overhandiging vandaag was tegelijkertijd een uitnodiging aan de minister van Economische Zaken om in gesprek te gaan over de uitvoering van SWITCH. De minister, op zijn beurt, gaf aan graag samen met de regio te willen optrekken.

Uitvoering
Om SWITCH tot leven te brengen is een uitvoeringsmodel opgezet. Per versnellingspad wordt een taskforce ingezet, die de concrete uitvoeringsagenda opstelt en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en monitoring. De taskforces bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en burgerbewegingen, ondersteund door de stichting Energy Valley. De coördinatie van de uitvoering ligt bij een regiegroep. In de opstartfase wordt deze groep voorgezeten door de voorzitter van het BONN, die samen met de regiegroep optreedt als gesprekspartner van de minister. Taken in deze opstartfase zijn het bijeenbrengen van partijen en activiteiten, het inrichten van de taskforces en het opzetten van de uitvoeringsorganisatie.
 

Download

icon Noordelijke Energie Agenda SWITCH 4,6 MB Bestand downloaden  
Nieuwsarchief