Noord-Holland zet in op zeewier

13 nov 2015

Een voorstel van D66 om via zeewierteelt meer duurzame energie op te wekken in Noord-Holland, is door de Provinciale Staten aangenomen. Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kan zeewierteelt op het Nederlandse deel van de Noordzee net zoveel duurzame energie opleveren als alle windturbines op zee en land bij elkaar opgeteld. 

“Nu de technologie er klaar voor is, kan de provincie partijen bij elkaar brengen en de start van grootschaligere toepassing faciliteren,” stelt Ilse Zaal, fractievoorzitter van D66 Noord-Holland, “geweldig ook dat de eerste kilo’s geoogst zijn uit ruige zee.”

Kennis en bedrijvigheid

Zeewierteelt biedt kansen voor groene groei: duurzame economische ontwikkeling en verbreding visserijsector. Zeewierteelt past in de provinciale prioriteit “koolstofarme economie” van het Kansen voor West II programma. Er is kennis en bedrijvigheid in Noord-Holland aanwezig om deze nieuwe sector te ontwikkelen.

Duurzame initiatieven

Het college van Gedeputeerde Staten  gaat onderzoeken welke mogelijkheden er vanuit Noord-Holland zijn voor zeewierteelt. Het college zal alles in het werk stellen om de kennis beschikbaar te stellen, duurzame initiatieven te bundelen en lokale partnerschappen te organiseren. Daarnaast wordt deze vorm van duurzame energieproductie meegenomen bij het opstellen van de beleidsagenda energietransitie.

Biomassateelt op zee

De Energy Board Noord-Holland is ervan overtuigd dat de teelt van algen en wieren op volle zee (verder aangeduid als biomassateelt op zee) veel potentie heeft. De (bulk-)productie van zeewier speelt zich nu nog voornamelijk in Azië af (90 procent). Maar met onze hoogwaardige landbouwkennis en offshore-ervaring moet Noord-Holland zich kunnen ontwikkelen tot een sterke speler. Algen en wieren zijn belangrijke bronnen van eiwitten, suikers, zetmeel en andere voedingsstoffen. Vooral de winning van eiwitten is vanuit milieuoogpunt interessant; dit is een gezond alternatief voor soja of dierlijke eiwitten. Het materiaal dat uiteindelijk overblijft, kan als basis (biomassa) dienen voor het opwekken van energie (gas, door vergisting of vergassing).

Roadmap biomassateelt

Om de ontwikkelingen te versnellen, heeft de Energy Board het initiatief genomen tot het laten opstellen van een roadmap biomassateelt op zee. Deze roadmap heeft tot doel de verschillende initiatieven te bundelen en beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het doel om eerder te komen tot commerciële toepassingen, zodat marktpartijen sneller bereid zijn om te investeren. Dat betekent dat er inspanningen moeten komen om de kostprijs naar beneden te krijgen. Daarvoor is een proefboerderij op volle zee nodig, als logisch vervolg op het zeewiercentrum dat onlangs op Texel in gebruik is genomen.

De Roadmap is inmiddels gereed en wordt in december aangeboden aan de Provincie Noord-Holland.

Nieuwsarchief