Metingen project CLINSH voor schone binnenvaart van start

27 okt 2017

Metingen project CLINSH voor schone binnenvaart van start

De binnenvaartschippers die gaan deelnemen aan de praktijkproef van het EU-LIFE project CLINSH (CLean INland SHipping), zijn bekend. Gedurende twee jaar wordt aan boord van hun schepen ‘real time’ de uitstoot gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over hun milieuprestaties en over de operationele kosten bij toepassing van de verschillende emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen. Doel van het project CLINSH is om te komen tot een duurzame binnenvaart. Om dat te bereiken moet de uitstoot van schadelijke stoffen (stikstofoxiden en fijnstof) omlaag.

De deelnemende binnenvaartschepen werden 27 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in de haven van Antwerpen gepresenteerd.

Europese aanbesteding

De  deelnemende schepen  zijn geselecteerd door middel van een Europese aanbesteding en vallen uiteen in twee categorieën

a) een eerste groep schepen die door de eigenaren worden uitgerust met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF (geavanceerde katalysator in combinatie met roetfilter), Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel

b) een tweede groep schepen die al varen met een emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof.

Dataverzameling en kennisvergaring

Na de benodigde aanpassingen aan de schepen gaat de praktijkproef begin 2018 van start. De aan boord verzamelde data bieden een handvat voor beleidsmakers bij lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Zij kunnen aan de hand van deze gegevens nieuw beleid ontwikkelen voor emissiereductie op bestaande binnenvaartschepen. Ook brengt CLINSH de business cases van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming. Via de site van CLINSH, persberichten en bijeenkomsten zal regelmatig bericht worden over de tussentijdse resultaten.

Deelname aan het project levert de schipper kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen. Goede milieuprestaties kunnen in het voordeel van de schipper werken, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van lading. Zo hebben verschillende grotere bedrijven inmiddels besloten om bij het aanbieden van lading te kiezen voor milieuvriendelijker schepen. Deelnemende schippers investeren in de toekomstige inzetbaarheid van hun schip, en kunnen vanuit CLINSH een vergoeding krijgen voor aanpassingen die in de toekomst verplicht worden. Op die manier nemen zij een koplopersrol binnen de sector.

Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de lead partner van CLINSH: “Om ook in de toekomst concurrerend te blijven moet de binnenvaartsector nu investeren in schonere schepen. Daarbij hebben we voorlopers nodig zoals de schippers die nu deelnemen aan de praktijkproef van CLINSH. Zij vergaren nu de kennis waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een schonere leefomgeving.”

Marc Van Peel, voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, stelt:

“De binnenvaart is voor de Europese havens cruciaal om de vele goederen van en naar bestemmingen in Europa te vervoeren. Net zoals andere transportmodi, dient ook de binnenvaart schadelijke emissies te reduceren. Door haar deelname in dit project wil de Antwerpse haven in nauwe samenwerking met de binnenvaartsector bijdragen tot een versnelling van die emissiereductie.”

Volgens Alain Devos, bestuurder van Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de kracht van een project als CLINSH dat “overheden, havenbesturen en onderzoeksinstellingen niet langer apart, maar mét binnenvaartondernemers werken aan vergroening van de binnenvaart.”

Voor meer informatie en een complete lijst van alle deelnemende schepen, zie www.clinsh.eu   

Nieuwsarchief