Gemeente Groningen versnelt energieprogramma

30 mrt 2015

Burgemeester en wethouders (B&W) van de Gemeente Groningen gaan het energieprogramma versnellen. Dat gebeurt vanwege de gaswinningsproblemen. Daarnaast worden nut en noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien.

In het programma Groningen geeft energie 2015–2018 presenteerden B&W eerder hun aangescherpte ambities en strategische keuzes. De stad kiest er voor om met het energieprogramma het economisch perspectief voor de regio te versterken. Ook bouwt Groningen voort op wat er in de achterliggende jaren in gang is gezet.

Bundeling
Volgens B&W is dit het moment voor de regio om zich te profileren als hét gebied voor duurzame innovatie. Kennisontwikkeling en de verbreding naar innovatieve woon- en werkconcepten gaan hier hand in hand. De stad neemt nog dit voorjaar het initiatief om regionale krachten te bundelen voor een gezamenlijke aanpak voor het verduurzamen van de economie in het Noorden.

Warmte
De scherpere ambities laten zich onder meer zien in de keuze voor aardwarmte en in de verdere ontwikkeling van Groningen als Smart Energy City. Groningen wordt dè Europese proeftuin om vraag en aanbod van stroom en warmte op een intelligente wijze aan elkaar te koppelen. Dit betekent ook doorgaan met slim gebruik van elektriciteit waarbij bewoners bewust worden van hun elektriciteitsverbruik. Hiervoor is het programma ‘Groningen woont slim’. Ook gaat de gemeente versneld verder met het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen en er komt meer ruimte voor bewonersinitiatieven met zonnepanelen.

Versnellen van de beweging
De gemeente vindt dat ook de samenleving als geheel, bewoners, bedrijven en kennisinstellingen moeten doorpakken. B&W ziet het als eigen opdracht om andere partijen te stimuleren en bij elkaar te brengen en voorwaarden te creëren.

Ook wil het college eventuele belemmeringen wegnemen, richting geven en actief bijdragen aan bewustwording en draagvlak. Ondertussen gaan ook technische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid snel. Steeds vaker is het niet de overheid, maar zijn het burgers, ondernemers en kennisinstellingen zelf die het initiatief nemen tot verandering en vernieuwing. Deze beweging van onderop is van groot belang en cruciaal voor het slagen van de beoogde energietransitie. De gemeente wil dit proces maximaal ondersteunen.

Uitgangspunt
Tenslotte is duurzaamheid een uitgangspunt in alles wat B&W wil doen. Een duurzame samenleving gaat immers niet alleen over energie, maar ook over ruimte, economie, grondstoffen, voedsel, fairtrade, de regionale omgeving, sociale verbanden en individueel gedrag. De gemeente gaat duurzaamheid daarom steviger verankeren in alle beleidsprogramma's.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief