Distributie van LNG als schone en stille brandstof via Eemshaven een stap dichterbij

18 jul 2014

GDF SUEZ, Gasunie, Vopak, stichting Energy Valley en Groningen Seaports werken aan de introductie van  LNG  als schonere brandstof voor vrachtauto’s, treinen en schepen in  Noord-Nederland, Noord-Duitsland, en langs de gehele internationale Waddenzeekust. Deze week werd een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van LNG opslag- en bunkerfaciliteiten in de Eemshaven. In het samenwerkingsverband zijn alle schakels van de LNG-leveringsketen vertegenwoordigd.  

Met een mobiele installatie verwachten zij al begin 2015 de eerste schepen LNG te kunnen laten tanken in de Eemshaven.

Dit plan voor de noordelijke regio wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’. Dit samenwerkingsverband tussen de Nederlandse regering, ondernemingen en kennisinstituten is erop gericht groene groei te bevorderen. Het LNG-initiatief ondervindt brede steun in Noord-Nederland,  Noord-Duitsland en Scandinavië, onder andere van milieuorganisaties, kennisinstituten, bedrijfsleven en havens.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert positief op de bouw van nieuwe faciliteiten  voor opslag en bunkering van LNG in de Eemshaven. “Dit levert niet alleen banen op, maar maakt ook een schone, zuinige en stille vorm van transport mogelijk. Het kabinet is een groot voorstander van de ontwikkeling van LNG in Nederland.” Via de Green Deal biedt het Rijk hier dan ook ondersteuning voor.

De bouw van deze LNG-faciliteiten in de Eemshaven en de investeringen die moeten worden gedaan in schepen en vrachtwagens om LNG te kunnen gebruiken als brandstof zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

“Nederland is daarnaast heel goed gepositioneerd om koploper te worden op LNG gebied”, aldus minister Kamp. “Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen deze expertise en technologie exporteren.”

LNG infrastructuur

“De LNG die vanuit de Eemshaven gedistribueerd gaat worden, is onder meer afkomstig van de Gate terminal van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daar leveren grote zeeschepen vloeibaar aardgas aan. Gate terminal slaat het op en maakt het weer gasvormig ten behoeve van verder transport naar bestemmingen in en buiten Nederland. Sinds kort beschikt Gate ook over een laadstation voor LNG-tankwagens en over beperkte mogelijkheden voor het laden en lossen van kleinere LNG-schepen. Hierdoor biedt Gate nu al een basis voor de distributie van LNG naar opslag-, tank- en bunkerfaciliteiten in Noordwest-Europa en de Baltische regio. Met de onlangs aangekondigde bouw van extra distributiefaciliteiten, waaronder een speciale haven voor het lossen en laden van LNG, worden de mogelijkheden voor de bevoorrading van LNG-opslag- en -bunkerfaciliteiten, zoals ook beoogd in de Eemshaven, per 2016 aanzienlijk uitgebreid.

Effecten voor milieu en economie

LNG (Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas) is voor vrachtauto’s, treinen en schepen een schoon en stil alternatief voor de (marine) diesel of zware stookolie die zij momenteel gebruiken. Door de overstap op LNG kan een flinke bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de luchtkwaliteit en voldaan worden aan de steeds strengere milieueisen. Om deze reden stimuleren de Europese, nationale en regionale overheden het gebruik van LNG. In de onlangs gepubliceerde Duurzame Brandstoffenvisie wordt LNG nadrukkelijk gezien als een belangrijk onderdeel om te komen tot een duurzame brandstoffenmix in de transportsector, voor zowel scheepvaart als zwaar wegvervoer. Daarnaast maakt een onlangs gepubliceerde studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken duidelijk dat de economische impact van de invoering van LNG als transportbrandstof in Nederland significant kan zijn: €2,7 miljard aan extra economische groei en 8.000 arbeidsjaren tot 2030. Noordelijke bedrijven zoals Wagenborg, Doeksen, Friesland Campina, MCS en AG-Ems hebben grote interesse in een overstap op LNG.

Consortium

GDF SUEZ en Gasunie gaan nu, samen met Vopak, plannen uitwerken voor de realisatie en exploitatie van de benodigde LNG opslag- en bunkeroplossingen. Het Noorse logistieke en shipping-bedrijf Nor Lines neemt begin 2015 haar eerste twee LNG schepen in bedrijf en speelt een belangrijke rol bij het specificeren van de bunkeroplossingen vanuit het oogpunt van de gebruiker en als afnemer van LNG. Groningen Seaports ondersteunt het consortium bij het tot stand brengen van de havengerelateerde LNG-bunkeringprocedures en vergunningen. Energy Valley zal een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van verbindingen tussen de regionale, nationale en internationale publieke en private stakeholders.


English version below

 

Distribution of LNG as clean and silent fuel via Eemshaven a step closer

GDF SUEZ, Gasunie, Vopak, the Energy Valley foundation and Groningen Seaports are working on the introduction of LNG as a cleaner fuel for trucks, trains and ships in the northern Netherlands, in northern Germany and along the entire international Wadden Sea coast. This week, a cooperation agreement was signed for the development of an LNG storage and bunker facility at Eemshaven. All links in the LNG supply chain are represented in the collaboration.

 

We expect to be able to refuel the first ships with LNG at Eemshaven at the beginning of 2015 using a mobile facility.

This plan for the northern region should make a significant contribution to achieving the objectives of the 'Green Deal Rhine and Wadden', a collaborative effort between the Dutch government, companies and knowledge institutes aimed at promoting green growth. The LNG initiative enjoys broad support in the northern Netherlands, northern Germany and Scandinavia among environmental organisations, knowledge institutes, the private sector and seaports.

Dutch Minister of Economic Affairs Henk Kamp welcomed the construction of new LNG storage and bunkering facilities at Eemshaven. “As well as creating jobs, it will also make possible a clean, economical and silent form of transport. The cabinet warmly embraces the development of LNG in the Netherlands.” This is reflected in Dutch government support for the project via the Green Deal.

The construction of this LNG facility at Eemshaven and the investments required in ships and trucks in order to use LNG as a fuel will create new employment.

“The Netherlands is also very well positioned to become a leader in LNG,” Minister Kamp said. “Dutch companies and institutions can export this expertise and technology.”

 

LNG infrastructure

The LNG that will be distributed from Eemshaven originates (among others) from Gasunie's Gate terminal and Vopak at Rotterdam's Maasvlakte, where large seagoing vessels deliver liquefied natural gas. Gate terminal stores and regasifies it for onward transportation to destinations in the Netherlands and beyond. Gate has also recently acquired a loading station for LNG trucks as well as limited facilities for loading and unloading smaller LNG ships. It therefore already provides a base for the distribution of LNG to storage, tank and bunker facilities in North-West Europe and the Baltic. With the recently announced construction of additional distribution facilities, including a special port for loading and unloading LNG, the scope for supplying LNG storage and bunker facilities, as also planned at Eemshaven, will be significantly greater by 2016.
 

 

Environmental and economic effects

LNG (Liquefied Natural Gas) is a clean and silent alternative to the (marine) diesel or heavy fuel oil currently used by trucks, trains and ships. Switching to LNG can make a sizeable contribution to improving air quality and meeting increasingly stringent environmental standards. For this reason, European, national and regional governments are promoting the use of LNG. In the recently published Duurzame Brandstoffenvisie (Sustainable Fuel Vision), LNG is expressly cited as a key factor in achieving a sustainable fuel mix in the transport sector, for both shipping and heavy road transport. Furthermore, according to a recently published study commissioned by the  Dutch Ministry of Economic Affairs, the economic impact of introducing LNG as a transport fuel in the Netherlands could be significant: €2.7 billion in additional economic growth and 8,000 jobs up to 2030. Northern companies such as Wagenborg, Doeksen, Friesland Campina, MCS and AG-Ems have expressed serious interest in switching to LNG.

 

Consortium

GDF SUEZ and Gasunie, together with Vopak, will now come up with plans for developing and operating the  necessary LNG storage and bunker solutions. The Norwegian logistics and shipping company Nor Lines will be putting its first two LNG ships into operation at the beginning of 2015 and is playing an important role in specifying the bunker solutions from the perspective of the user and as a buyer of LNG. Groningen Seaports is helping the consortium with the seaport-related LNG bunkering procedures and permits. Energy Valley will play an important role in forging links between the regional, national and international public and private stakeholders.

Nieuwsarchief