Bijdrage aan parkfonds voor Windpark Delfzijl Midden

03 okt 2014

Millenergy, ontwikkelaar van het windpark op industrieterrein Oosterhorn (windpark Delfzijl Midden), stort per MW aan nieuw te bouwen windturbines € 1050 in een nog op te richten parkfonds. Deze bijdrage komt ten goede aan de omwonenden en de omliggende dorpen van het windpark. Deze afspraak is opgenomen in een overeenkomst tussen de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en Millenergy.

Het is de eerste overeenkomst in de provincie Groningen die onder het in januari 2014 door de gemeente en provincie vastgestelde beleidskader ‘sanering en opschaling, gebiedsfonds en participatie’ tot stand is gekomen. In de overeenkomst is ook opgenomen dat de projectontwikkelaar solitaire windturbines die buiten de windenergiegebieden staan, gaat saneren. Voor iedere 30 MW in het Windpark wordt minimaal 1 MW bestaand solitair vermogen opgeruimd.

Ook is overeengekomen dat de windturbines voor maximaal 30 jaar worden gebouwd. De ontwikkelaar is verplicht om deze turbines na deze termijn te verwijderen.

MER en bestemmingsplan

Hier tegenover staat dat gemeente en provincie zo spoedig mogelijk een nieuw bestemmingsplan ontwikkelen en komen tot een Milieu Effect Rapportage (MER) voor het gebied. Uit het MER en bestemmingsplan moet blijken hoe het gebied kan worden ingevuld met windturbines, rekening houdend met effecten op de omgeving en het milieu. De uitkomsten van het MER zullen in de loop van 2015 bekend worden.

Beter verdeeld

De overeenkomst is tot stand gekomen mede in samenwerking met Groningen Seaports (GSP). Provincie en gemeente vinden dat lusten en lasten bij windenergie op land beter verdeeld moeten worden. Wethouder Rijzebol: “De bijdrage van de projectontwikkelaar aan het gebiedsfonds is een belangrijke stap”. Gedeputeerde Moorlag: “Bovendien wordt door het opruimen van de solitaire turbines de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in de provincie verbeterd.”

 

Foto: Shutterstock

Nieuwsarchief