Besluit Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân over Windenergie

29 okt 2014

Een windpark van 350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit voorstel leggen Gedeputeerde Staten van Fryslân voor aan Provinciale Staten.

De keuze van GS sluit aan bij het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. Het college heeft kennis genomen van het rapport van Fryslân foar de Wyn en van de adviesnotitie van de ambtelijke dienst.

Dit betekent dat GS kiezen voor een grote variant van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op land gaat het om opschaling van het bestaande park Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk. De omgeving van twee bedrijventerreinen bij Heerenveen wordt aangewezen als reservelocatie.

Het college wil zo veel mogelijk oude molens saneren en financiële participatie van burgers bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt. Wat betreft het windmolencluster Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk neemt het college de bevindingen van Fryslân foar de Wyn over.

Met het besluit kan worden voldaan aan de opgave om 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren.

De optelsom

  •     IJsselmeer 350 MegaWatt
  •     Kop afsluitdijk 36
  •     Bestaande molens op land 160
  •     Noordoostpolder 18
  •     Sanering door Kop afsluitdijk -9
  •     Sanering door IJsselmeer - 24,5
  •     Totaal: 530,5 MegaWatt

Tijdpad besluitvorming

    17 en 18 november: hoorzittingen Provinciale Staten
    3 december: behandeling in Statencommissie
    17 december: definitieve besluit Provinciale Staten

Bron: Provincie Fryslân

Nieuwsarchief