Windenergie

21 mei 2010

{slide=1. Wat is windenergie? }
Windenergie is erop gericht de kracht in de wind om te zetten in bruikbare energie (electriciteit).  De moderne windmolen, ook wel windturbine genoemd, bestaat uit een vaak driebladige rotor, een versnellingsbak en een generator bovenop een hoge mast.
{slide=2. Waarom windenergie? }
De toepassing van windenergie voorkomt het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2. Windenergie is dus duurzaam. De energie die nodig is om een turbine te produceren en te plaatsen wordt gemiddeld binnen 3 maanden terugverdiend. In principe kan in 2050 50% van de Nederlandse energievoorziening door windenergie worden opgewekt.
{slide=3. Wat is de beste plek om windmolens te plaatsen? }
Wind is veranderlijk en de hoeveelheid energie die een windmolen kan produceren dus ook. Daarom zijn de beste locaties om windenergie te winnen locaties waar de wind hard en gelijkmatig waait. Dat is met name aan kust en op zee, of in ieder geval plekken waar weinig bebouwing is.
{slide=4. Is windenergie rendabel? }
Windenergie op land (onshore) is rendabel op de beste locaties. Windenergie op zee (offshore) is dat nog niet, omdat de bouw- en onderhoudskosten van de windturbines op zee nog flink hoger liggen. De verwachting is dat windenergie op zee omstreeks 2025 kan concurreren met fossiele energie. Dat is overigens ook afhankelijk van de olieprijzen. Als die snel stijgen, zou het eerder kunnen. Tot die tijd zullen subsidies nodig zijn om bedrijven ertoe te bewegen te investeren in de techniek en toepassing van windenergie.
{slide=5. Wat zijn de economische effecten van windenergie? }
Voor het opwekken van windenergie is niet alleen een molen nodig. Voor Offshore windenergie bedragen de kosten voor de molen zelf bijvoorbeeld slechts 40%. Transportbedrijven, onderhoudsbedrijven, de elektrische aansluiting; 60% van de investering gaat in ondersteunende werkzaamheden en materialen zitten. Het werkgelegenheidseffect is groot: voor de bouw van een molen is 15 Fte per megawatt de norm, en daarna 0,4 Fte per megawatt voor onderhoud. Een moderne molen op land heeft een vermogen van 3 MW (1500 huishoudens), op zee is 5 MW (4000 huishoudens) inmiddels de norm. Met de hoeveelheden die voor de komende decennia voorspeld worden, (in Nederland zo’n 6000 MW van 1200 molens) gaat het in totaal om tienduizenden banen.
{slide=6. Wat doet Nederland? }
Voor Nederland ligt de toekomst voor windenergie vooral op zee. Nederland is een dichtbevolkt land waar ruimte schaars is. De discussies over de wenselijkheid van windparken in de ‘achtertuinen’ nemen alleen maar toe.  Op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee daarentegen kunnen prima windmolens worden geplaatst omdat het er relatief ondiep is (minder dan 50 meter). Bovendien waait het er harder en constanter dan op land. Ook samenwerking met andere Europese landen rond de Noordzee biedt goede mogelijkheden voor een grote en stabiele energiemarkt. De energieopbrengst van windenergie is namelijk variabel (omdat de wind niet altijd even hard waait) en de landelijke energieopbrengst kan dan gestabiliseerd worden met energie vanuit bijvoorbeeld de waterkrachtcentrales in Noorwegen.
{slide=7. Wat doen onze buurlanden? }
In Duitsland en Groot-Brittannië zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om zowel op land als op zee grootschalige windparken te ontwikkelen. Ook Spanje wekt inmiddels een aanzienlijk deel (in november zelfs een piek van meer dan 50%!)van haar elektriciteit op via windmolens. Verschillende landen proberen een nationale windenergie-industrie op poten te zetten. Denemarken was een voorloper, maar ook in Duitsland werken inmiddels al tienduizenden mensen in de windenergie-industrie. In Duitsland staat nu al ongeveer 26000 MW aan vermogen, meer dan het dubbele van de Nederlandse doelstelling in 2020.
{slide=8. Wat gaat er de komende decennia gebeuren? }
Op nationaal en Europees niveau wordt groot ingezet op windenergie als één van de belangrijkste sporen om de Europese energievoorziening te verduurzamen. Tot 2030 zal er voor meer dan 44 gigawatt (dit staat gelijk aan stroomvoorziening voor 33 miljoen huishoudens en meer dan 9000 windturbines) opgesteld worden. Hiermee kan een CO2-reductie van meer dan 100 megaton gerealiseerd worden.
{slide=9. Waarom is de Energy Valley regio een goede regio voor windenergie? }
Voorlopig lijkt de Noordzee de belangrijkste regio voor grootschalige windenergie te worden. De Energy Valley regio is met haar havens in Den helder, Harlingen, de Eemshaven en Delfzijl, en de daaraan verbonden industrieterreinen uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen bij de bouw en het onderhoud van grote windparken. Een korte afstand tussen haven en windpark op zee zal voorlopig essentieel blijven om kosten te drukken. De Energy Valley regio beschikt over vier havens die allemaal in een uitstekende positie zijn om de ontwikkelingen te ondersteunen. Gecombineerd met goed samenwerkende overheden en ontwikkelingsmaatschappijen kunnen hier de randvoorwaarden gecreëerd worden om een succesvolle industrie te faciliteren.
{slide=10. Wat is de rol van stichting Energy Valley bij deze ontwikkelingen? }
De stichting Energy Valley heeft in kaart gebracht wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn bij het opzetten van een succesvolle windindustrie in de regio. De stichting probeert bedrijven bij elkaar te brengen, is bezig met een lobby in Den Haag om subsidies en locatiebeleid te verbeteren en probeert opleidingen en kennisinstellingen te steunen. Door in de regio voor een integrale aanpak te kiezen, waarbij ook de mogelijkheden in Duitsland (veel Duitse parken liggen dichter bij de Nederlandse kust) meegenomen worden, kan de Energy Valley regio uitgroeien tot succesvol windcluster in Europa. Daarbij wordt ook de samenwerking met de ontwikkelingsmaatschappijen NHN en NOM gezocht.{/slides}
Nieuwsarchief