Subsidie brengt grootschalige decentrale stroomproductie dichterbij

09 jan 2008

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat aan het innovatieve project SmartProofS een subsidiebedrag van circa € 840.000 is toegekend. Het project speelt in op de stijgende inzet van decentrale energieopwekkers zoals zonnepanelen, windmolens en WKK’s (2warmtekrachtkoppeling).

Smart Power System

Met WKK’s worden installaties  bedoeld die gelijktijdig warmte en elektriciteit opwekken. Met name de komst van stroomproducerende CV-ketels, ook wel micro-WKK of HRe-ketel genoemd, maakt een herinrichting van de elektriciteitsinfrastructuur steeds belangrijker. Doordat daarbij ook elektriciteit aan het net wordt geleverd zal een regel- en besturingssysteem moeten worden ontwikkeld dat er onder meer voor zorgt dat het huidige betrouwbaarheidsniveau van het elektriciteitsnetwerk gehandhaafd blijft. De verkregen subsidie komt voort uit het programma Energie Onderzoek Strategie Energiesamenwerkingsprojecten (2EOS-ES) van het Ministerie van Economische Zaken dat door SenterNovem wordt begeleid.

Dat huishoudens plotseling gaan optreden als energieopwekkers heeft gevolgen voor ons elektriciteitsnetwerk. Om een flexibel en betaalbaar energiesysteem te kunnen garanderen, is er behoefte aan een besturingssysteem dat deze nieuwe situatie kan aansturen: het Smart Power System. Binnen Smart Power System zijn vier programmathema’s uitgewerkt die de komende 2,5 jaar worden uitgevoerd: SmartProofS.

Thema’s SmartProofS
SmartProofS bestaat uit de volgende thema’s:

  1. Infrastructuur;
  2. ICT;
  3. Administratieve processen;
  4. Business cases.

Rondom elk thema is markt- en onderzoeksexpertise, afkomstig van verschillende aan SPS deelnemende partijen, gegroepeerd. Integratie van de vier thema’s moet uiteindelijk leiden tot een eerste Smart Power System waarmee bewezen kan worden dat het principe werkt. Dit concept-SPS vormt de basis voor verdere productontwikkeling. Een SPS maakt het mogelijk om decentrale installaties onderling te koppelen en te laten functioneren als een zogenaamde virtuele elektriciteitscentrale (2Virtual Power Plant). Zowel decentrale energieopwekkers als energiegebruikers kunnen dan gezamenlijk in het energievoorzieningssysteem opereren teneinde zo de beschikking te kunnen hebben over  flexibel inzetbaar elektriciteitsvermogen.

Deelnemers
In SmartProofS, dat voortkomt uit SPS, zijn alle relevante ketenpartners vertegenwoordigd, te weten netbeheerders van Continuon, Eneco, Essent, energieonderzoeksinstituten ECN en TNO-ICT, ICT Embedded BV voor expertise op ICT-gebied en Stichting Energy Valley als maatschappelijke organisatie. Hiermee zijn alle relevante vakgebieden en belangen verenigd binnen SPS.

Energie Onderzoek Subsidie
Het programma Energie Onderzoek Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken brengt de kwaliteit van onderzoek en kennis in Nederland op een hoger niveau door de ontwikkeling van nieuwe technologie te stimuleren, met als doel het realiseren van een duurzame energiehuishouding. Hiertoe biedt Energie Onderzoek Subsidie bedrijven en kennisinstellingen financiële steun.

Nieuwsarchief