Stadsverwarming Purmerend staakt onderzoek aardwarmte

05 dec 2011

Groene warmte nog steeds haalbare businesscase.
Stadsverwarming Purmerend BV (SVP) staakt haar vervolgonderzoek naar de toepassing van diepe aardwarmte (geothermie) als een van de mogelijke duurzame energiebronnen. SVP focust nu onder meer op de toepassing van biomassa als groene warmtebron, in nauwe
samenwerking met Staatbosbeheer.

Eind 2010 noemden diverse onderzoeken geothermie en biomassa als de meest geschikte duurzame energiebronnen voor Purmerend. Een 'quickscan geothermie' wees Purmerend aan als kansrijke locatie voor een financieel haalbare toepassing van diepe aardwarmte.

In 2011 heeft SVP nader vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van zowel biomassa als geothermie. Na intensief onderzoek door gerenommeerde partijen uit binnen- en buitenland en toetsing van de uitkomst door onafhankelijke experts blijkt nu dat meerdere
obstakels een economisch verantwoorde toepassing van geothermie in de weg staan.

Door de partijen zijn twee conclusies getrokken:
• Binnen het concessiegebied in Purmerend is het, gezien de bodemgesteldheid en het zoutgehalte, economisch niet rendabel om geothermie toe te passen;
• Buiten het concessiegebied, ten noorden van Purmerend, zijn de omstandigheden beter, maar dat gebied ligt in een NAM gasveld.

Op grond van deze inzichten heeft SVP besloten om verder onderzoek naar de toepassing van geothermie te staken.

Parallel hieraan zijn in 2011 ook de mogelijkheden met biomassa verder onderzocht en ontwikkeld. Hieruit komen positieve resultaten met een haalbare, groene businesscase. SVP heeft dan ook alle vertrouwen in een tijdige realisatie van haar ambitie om Purmerend
duurzaam van groene warmte te voorzien.

Stadsverwarming 2.0
SVP voorziet via een warmtenet 60.000 inwoners van Purmerend van warmte en warm tapwater. Op dit moment wordt hiervoor fossiele restwarmte van een verouderde elektriciteitscentrale gebruikt. Om de warmtelevering toekomstbestendig te maken gaat SVP het warmtenet verbeteren en zelf lokaal groene warmte opwekken.

SVP's verbeterprogramma Stadsverwarming 2.0 geeft verouderde netten een nieuw leven en benut de volle duurzaamheidpotentie van warmtenetten. Stadsverwarming 2.0 wordt in Nederland en Europa herkend en erkend als een navolgbaar initiatief op het gebied van
duurzame warmte. Verduurzaming van het 30 jaar oude warmtenet betekent 78% CO2- reductie voor driekwart van Purmerend, dat daarmee de meest duurzame gemeente van Nederland wordt.

Nieuwsarchief