Rijk maakt voorkeurslocaties voor CO2-opslag in Noord-Nederland bekend

25 jun 2010

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de mogelijkheden onderzocht om versneld een grootschalig CCS-project in Noord-Nederland te realiseren. Naast energiebesparing en duurzame energie is CO2 opslag, in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening een noodzakelijk onderdeel van een effectief klimaatbeleid. CO2 opslag zou  vanaf 2015 mogelijk kunnen zijn in Noord-Nederland, waarbij de gasvelden Boerakker (Gr), Eleveld (Dr.) en Sebaldeburen (Gr.) in beginsel het eerst in aanmerking komen voor CO2-afvang en opslag.

Het zijn deze locaties waar het zinvol is om initiatiefnemers gedetailleerd onderzoek te laten starten naar geschiktheid en veiligheid voor een CCS-project. Definitieve besluiten zullen door het volgende kabinet worden gemaakt. Dat schrijven de ministers Van der Hoeven (Economische Zaken) en Huizinga (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De gedeputeerden van Drenthe, Friesland en Groningen en de burgemeesters van betrokken gemeenten zijn hier vandaag over geïnformeerd.

Uit het Bouwstenenadvies ‘CO2-transport- en opslagstrategie, dat EBN en Gasunie op verzoek van het ministerie van EZ hebben uitgebracht, blijkt dat negen gasvelden in beginsel geschikt zijn voor CO2-opslag in het kader van een grootschalig project Noord-Nederland dat in 2015operationeel kan zijn. Het Rijk heeft voorlopig de voorkeur voor drie daarvan:Boerakker (Gr), Eleveld (Dr) en Sebaldeburen (Gr). Deze selectie is een eerste stap in het proces tot veilige opslag van CO2 in Noord-Nederland.

Bouwstenenadvies
Voor het Bouwstenenadvies  hebben EBN en Gasunie gekeken naar de tijdige beschikbaarheid van opslagcapaciteit, kostenefficiënte scenario’s voor CO2-transport en –opslag, rollen voor de betrokken partijen en mogelijke knelpunten in de totstandkoming van grootschalige CO2-opslag. Bij de berekening van de opslagcapaciteit is uitgegaan van alle in Nederland beschikbare gas- en olievelden onder land en onder zee. Voor de definitieve selectie van velden is nader onderzoek per veld noodzakelijk. Alleen als nader onderzoek bevestigt dat het daar veilig kan, zal het Kabinet toestemming geven voor CO2-opslag . EBN en Gasunie concluderen dat grootschalige transport en opslag van CO2 op een kostenefficiënte wijze mogelijk is.

Communicatie
Om bewoners en belanghebbenden gedurende het gehele proces goed te informeren en de inbreng van omwonenden optimaal tot zijn recht te laten komen, start het Rijk in nauwe samenwerking met betrokken provincies en gemeenten een breed communicatietraject. Naast algemene informatie voor een breed publiek zal aan de hand van specifieke wensen per gemeente informatie op maat worden geboden. Er is een platform ingericht waarin vertegenwoordigers van lokale natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden van gedachten wisselen over de communicatie rond CCS in Noord-Nederland.

Definitieve keus 2011
Het feit dat het kabinet op dit moment haar voorkeur uitspreekt voor de velden Boerakker, Eleveld en Sebaldeburen betekent niet dat nu al het besluit genomen is dat daar ook daadwerkelijk CO2 wordt opgeslagen. De milieueffectrapportage start naar verwachting in het najaar van 2010 en zal in 2011 zijn afgerond. Indien uit onderzoek blijkt dat de drie velden waarvoor nu een voorlopige voorkeur is uitgesproken niet aan de veiligheids- en milieu-eisen voldoen, dan komen de andere velden van de lijst alsnog in beeld, die wel voldoen aan de veiligheids- en milieu-eisen.
De andere velden zijn: Annerveen (Dr), Bedum (Gr), Grootegast (Gr), Roden (Dr), Ureterp (Fr) en Zuidwal (Fr). Het is aan het volgende  kabinet om in 2011 een definitieve keuze te maken voor één opslaglocatie en transporttracé. Nuon en RWE, de initiatiefnemers voor een grootschalige opslaglocatie en een transporttracé, zullen vervolgens de vergunningen moeten voorbereiden, aanvragen en door de overheid laten toetsen.

Nieuwsarchief