Reactie Energy Valley op akkoord VVD en PvdA: regeerakkoord kansrijk voor Energy Valley regio

30 okt 2012

Het nieuwe Regeerakkoord biedt een realistisch instrumentarium voor versnelde vergroening van de energievoorziening. Tegelijkertijd is er oog voor het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid in de energiesector. Dat is precies waar stichting Energy Valley voor heeft gepleit. De doelstelling voor duurzame energie gaat omhoog van 14% naar 16% in 2020. Dit is gezien de lange realisatieprocedures het plafond wat reëel behapbaar is. Het Kabinet legt daar ook extra geld voor op tafel. De begroting voor duurzame energie stijgt in de komende jaren met 400 miljoen per jaar naar €2,4 miljard structureel in 2020. Daarnaast wordt gestreefd naar een harde doelstelling voor 2030, op weg naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit biedt investeringszekerheid voor de sector. Daarbij wordt ook het topsectorenbeleid voortgezet, wat van groot belang is voor innovatie in de energiesector, waaronder het MKB.

Stimulering decentrale energieopwekking

Het Regeerakkoord maakt verder verrekening mogelijk voor coöperaties die kleinschalig decentrale energie willen produceren voor eigen gebruik. Dit levert een impuls voor zonnepanelen en andere kleinschalige opwekkingsmogelijkheden. Energy Valley steunt dit van harte. Net als de voornemens voor elektrisch rijden, energiebesparing in de gebouwde omgeving en biomassagebruik.

Wind op Zee

Wind op Zee biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en is onmisbaar voor het behalen van de lange termijn doelen. Het kabinet heropent de programmering van wind op zee door een innovatieprogramma samen met het bedrijfsleven. Energy Valley steunt dit, maar zou graag ook een investeringsperspectief zien door in de komende jaren nieuwe tenders te openen. Op dit punt zou het kabinet concreter kunnen zijn.

Input Regeerakkoord

In een brief aan de onderhandelaars en informateurs heeft Energy Valley gepleit voor een stabiel energiebeleid dat ambitieus is en tegelijkertijd leidt tot innovatie en groei van de werkgelegenheid. Daarvoor is een instrumentarium nodig dat energie-innovaties mogelijk maakt. Energy Valley is daarbij geen voorstander van een leveranciersverplichting die leidt tot grootschalige bijstook van biomassa in kolencentrales omdat dit geen werk en innovatie oplevert. Dit was wel onderdeel van de verkiezingsprogramma’s van VVD en PvdA. Beide komen hier in belangrijke mate op terug. Gekozen wordt om als eerste een stimuleringssubsidie in te zetten; eventueel in beperkte mate aangevuld met een leveranciersverplichting, waarbij bijstook wordt beperkt tot maximaal 10%. Energy Valley heeft steeds gepleit voor een dergelijke optimale mix en is voorstander van de voorgestelde lijn. Energy Valley wijst daarnaast op de mogelijkheid om de doelstellingen in het regeerakkoord te verzilveren binnen de Energy Valley regio, waarbij ook de inzet van (groen) gas als transitiebrandstof een belangrijke rol speelt.

Directeur Gerrit van Werven: “Energy Valley wenst het kabinet succes toe met de uitvoering van de energieparagraaf van het akkoord en zal zijn ‘stinkende best’ doen om projecten aan te dragen die invulling geven aan de geformuleerde ambities.”

Nieuwsarchief