Provincie Groningen: economie en bescherming hand in hand in nieuw milieubeleid

05 jul 2013

De provincie Groningen heeft een nieuw milieubeleid vastgesteld. Daarin wil het college van Gedeputeerde Staten zowel ruimte geven aan innovatieve economische activiteiten als aan de bescherming van de leefomgeving van onze inwoners.

Het College van GS van de provincie Groningen heeft daartoe het 'integraal milieubeleidsplan''vastgesteld. Dat is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan. Met dit plan wil de provincie meer sturen op het voorkomen van hinderlijke milieuoverlast. Bovendien is het plan de basis voor een beleidsregel voor de vergunningsverlening-, toezicht-, en handhavingstaken (VTH). Met die beleidsregel kan de Omgevingsdienst Groningen vanaf 1 november 2013 zijn werk doen voor de provincie Groningen.

Het uitgangspunt van het milieubeleidsplan is dat het College van GS meer prioriteit geeft aan bescherming van de leefomgeving van mensen. In juli 2012 heeft de provincie daarvoor een aantal uitgangspunten vastgesteld die in het afgelopen jaar zijn vertaald in concreet beleid. Waar het Provinciaal Omgevingsplan draait om 'wat' de doelen zijn voor milieu en leefomgeving, geeft het college van GS met de nieuwe beleidsregel VTH invulling aan het 'hoe'. Een voorbeeld hiervan is het provinciaal geurbeleid waarin de provincie heldere regels geeft voor wat betreft geurhinder.

Met het milieubeleidsplan verwacht de provincie nieuwe hinder te kunnen voorkomen. 'Met het nieuwe milieubeleid geven we als provincie zowel ruimte aan innovatieve economische activiteiten als aan de bescherming van de leefomgeving van onze inwoners. Dat is winst voor ons allemaal. We geven hiermee een concrete vertaling van een brede wens in de samenleving', aldus gedeputeerde Mark Boumans.

Nieuwsarchief