Provincie Drenthe biedt subsidie voor ombouwen voertuigen

13 feb 2013

Om de vraag naar klimaatvriendelijke brandstoffen te stimuleren, stellen GS van de provincie Drenthe in 2013 € 200.000,- beschikbaar voor het ombouwen van bestaande personenauto's en bestelbusjes in bezit van particulieren, overheden en bedrijven in Drenthe. De provincie heeft een regeling in het leven geroepen met als doel het stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen. De provincie verwacht in het bijzonder aanvragen voor ombouwen van voertuigen op groen gas.

De voertuigen mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, zodat zeker is dat het omgebouwde voertuig nog een aantal jaren op klimaatvriendelijke brandstof zal rijden. Subsidie wordt verstrekt voor het ombouwen van een motor van een voertuig naar een motor geschikt voor rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen. Het gaat hier naast groen gas om brandstoffen als biodiesel en bio-ethanol. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000,- per voertuig, tot een maximum van in totaal € 20.000,- per aanvrager. Provinciale Staten in Drenthe hebben een motie ingediend om de ombouw van motoren naar biobrandstoffen te stimuleren via een subsidieregeling. De motie beoogt de CO2-uitstoot vanuit de mobiliteitsector te verminderen. Het subsidieloket wordt binnen enkele weken geopend en openbaar gemaakt via de website van de provincie Drenthe.

Nieuwsarchief