Project biogas voor stads- en regionaal personenvervoer: doorbraak op weg naar duurzame mobiliteit

13 jul 2007

De Nederlandse overheid stimuleert het rijden op milieuvriendelijk biogas. Voor een project van de Coalitie Rijden op Biogas (2CROB) is in het kader van de Unieke Kansen Regeling van het ministerie van Economische Zaken een subsidie van € 4 miljoen toegekend. In de coalitie werken de bedrijven MAN truck & bus, MAN Rollo, DMT Milieutechnologie (2Joure), Geveke Werktuigbouw en de Stichting Energy Valley onder begeleiding van E kwadraat (2Berlikum) advies eendrachtig samen. CROB beoogt tot een brede uitrol van Groen Gas te komen, gestart wordt in de provincie Gelderland en Zeeland. Stichting Energy Valley hoopt dat de Noordelijke provincies en gemeenten eveneens snel overschakelen op de klimaatneutrale en schone alternatieve brandstof. Hiertoe worden reeds verschillende initiatieven ontplooit.
De steeds luider wordende roep om een betere luchtkwaliteit heeft ertoe geleid dat meer en meer Nederlandse vervoersbedrijven en regionale overheden kiezen voor duurzame transportoplossingen. Omdat rijden op aardgas in belangrijke mate kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, is voor deze brandstof inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak ontstaan. Motoren die geschikt zijn voor aardgas produceren nagenoeg geen fijnstof en zijn ook merkbaar stiller dan dieselmotoren. Er bestaat voor het relatief schone aardgas echter een nóg duurzamer alternatief: biogas of Groen Gas. Deze brandstof heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, met als belangrijk verschil dat het geen fossiele brandstof is. Doordat Groen Gas in een efficiënt proces uit restproducten als mest en organisch afval wordt gewonnen, is het volledig CO2-neutraal. Als niet-fossiele variant op aardgas kan Groen Gas dan ook worden beschouwd als logische tussenstap op weg naar het nog milieuvriendelijker waterstof. Om rijden op Groen Gas te realiseren, heeft een aantal Nederlandse bedrijven de handen ineengeslagen. Deze Coalitie Rijden op Biogas – kortweg CROB – ontving voor een innovatief biogasproject onlangs een subsidie van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie is verstrekt in het kader van de Unieke Kansen Regeling (2UKR), die wordt uitgevoerd door SenterNovem. Deze regeling is in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden te laten samenwerken in projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzamer energiehuishouding.   

Groen Gas grote kans voor (2Noord-)Nederland
Groen Gas is een klimaatneutraal gas dat in de bestaande gasinfrastructuur en toepassingen kan worden ingezet. De vooraanstaande positie van Noord-Nederland, de Energy Valley regio, als aardgasregio (2handel, transport, toepassing, R&D) leent zich uitstekend om bij de vergroening van aardgasketens een koppositie in te nemen. De stichting Energy Valley heeft tot doel om de aanwezige aardgascluster en de biomassacluster gezamenlijk te laten ontwikkelen tot een hoogwaardige cluster van Groen Gas activiteiten.

Geen meerprijs voor vervoerders
Met de MAN Lion’s City EEV-CNG bus bewijst MAN truck & bus al langer dat aardgas zeker voor voertuigen in het openbaar vervoer een volwaardige brandstof is. In de provincies Gelderland en Noord-Holland rijden al tientallen streek- en stadsbussen die voorzien zijn van een schone en stille aardgasmotor. Het kan echter nog schoner. Bijvoorbeeld door uit mest en andere organische stoffen biogas te winnen, en dit op te werken tot Groen Gas, een klimaatneutrale brandstof die ook geschikt is voor de CNG-motor. Met een combinatie van bestaande technieken ontwikkelden de binnen CROB verenigde bedrijven hiervoor een ingenieus procédé. Dankzij de door SenterNovem verstrekte subsidie kunnen belanghebbende partijen, zoals vervoersmaatschappijen en gemeentelijke wagenparkbeheerders, zonder meerprijs beschikken over Groen Gas.

Het is de bedoeling van CROB om mobiliteit op Groen Gas breed te introduceren in Nederland. Diverse projecten zullen gestart worden. Voor de eerste projecten is nu subsidie beschikbaar. Nadat de eerste projecten worden gestart is het de bedoeling Groen Gas als serieus alternatief aan te bieden.

Biogas opwerken tot Groen Gas
Het gas dat ontstaat na vergisting van plantaardige biomassa, heeft niet dezelfde energetische waarde als aardgas, en is nog niet geschikt voor gebruik in de verbrandingsmotor van een voertuig. Om het biogas op te werken, wordt het door een gaswasser geleid om onbruikbare bestanddelen eruit te filteren. Vervolgens wordt de in het gas aanwezige kooldioxide (2CO2) gereduceerd, waardoor het gehalte aan methaan (2CH4) toeneemt van 60 procent tot iets meer dan 80 procent. Het zogenoemde Groene Gas is vervolgens bruikbaar voor voertuigen die rijden op aardgas. Cruciaal voor de efficiency van het opwaarderingproces is de restwarmte die kan worden hergebruikt voor de vergistinginstallatie. Ter indicatie van het enorme potentieel van deze duurzame brandstof: een agrarisch bedrijf met een veestapel van slechts honderd koeien kan voldoende energie opwekken om twintig stadsbussen gedurende één jaar te laten rijden.


De partners van de Coalitie Rijden op Biogas:
MAN truck & bus
MAN truck & bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen en is een dochteronderneming van Pon Holdings, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van MAN truck & bus. Het bedrijf vervult dan ook een voortrekkersrol op gebied van bussen die geschikt zijn voor gebruik van aardgas en biogas.
www.man-neoplan.nl
MAN Rollo
MAN Rollo is de Europese importeur van MAN high speed Gas- en Dieselmotoren. MAN Rollo ontwikkelt tevens schone en duurzame energieoplossingen voor warmte/kracht en scheepsvoortstuwing. Binnen het UKR-project levert MAN Rollo de kennis en middelen op gebied van warmtekracht installaties en motoren op basis van alternatieve brandstoffen.
www.manrollo.nl
DMT Milieutechnologie
Middels de DMT TS- PWS® technologie verzorgt DMT Milieutechnologie binnen het UKR-project de opwaardering van biogas naar aardgaskwaliteit. Dit betreft een doorontwikkeling van een wereldwijd toegepaste technologie voor het opwaarderen van (2bio-)gasstromen en de verwachting is dat dit ook in Nederland de komende jaren grootschalig kan en zal worden ingezet.
www.dirkse-milieutechniek.com
Geveke
Geveke Werktuigbouw ontwerpt en installeert vulstations voor Compressed Natural Gas (2CNG) en Compressed BioGas (2CBG), en onderhoudt deze installaties ook. Dankzij een landelijk netwerk met speciaal opgeleide monteurs en technici is de operationele betrouwbaarheid van de vulstations ook jaren na levering gegarandeerd.
www.gevekewerktuigbouw.nl
Stichting Energy Valley
Met Energy Valley hebben publieke en private partijen hun handen ineengeslagen om de energieactiviteiten in Noord-Nederland uit te laten groeien tot een cluster van nationale en internationale betekenis. Doel is de economie en werkgelegenheid van Noord-Nederland te versterken door de energieactiviteiten optimaal te benutten.
www.energyvalley.nl
E-kwadraat
E kwadraat advies is de komende periode verantwoordelijk voor het projectmanagement van de projecten Zeeland en Gelderland. Het in het Friese Berlikum en Arnhem gevestigde adviesbureau speelde ook een belangrijke rol in de toekenning van deze subsidie. In samenwerking met de partners heeft E kwadraat het concept cijfermatig bekeken, en bovendien de emissie van CO2 berekend.
www.ekwadraat.com
Provincie Gelderland en Provincie Zeeland
De beide provincies zijn een belangrijke stimulator binnen het project. De provincies nemen het initiatief om bij verschillende concessies het rijden op biogas mee te nemen in haar besluitvorming. Het rijden op biogas past binnen de gestelde luchtkwaliteit- en milieudoelstellingen.
Nieuwsarchief