Power Hub

07 dec 2010

{slide=1. Wat is een elektriciteitshub? }Door toename van het elektriciteitsverbruik en de toevoeging van minder regelmatig leverende bronnen als wind- en zonne-energie aan het net wordt een goede balancering tussen vraag en aanbod van elektriciteit steeds uitdagender. Een elektriciteitshub is een centraal knooppunt waar verschillende (transnationale) elektriciteitskabels samenkomen. Diverse elektriciteitsstromen kunnen zo makkelijk worden doorgetransporteerd naar klanten elders in Nederland of elders in Europa.
{slide=2. Wat maakt Noord-Nederland zo geschikt als elektriciteitshub? }Het noorden van Nederland kan vanwege zijn gunstige ligging aan de Noordzee en zijn positie als Europese gasrotonde een cruciale schakelfunctie vervullen binnen Europa. Bijna de helft van de nieuwbouwcapaciteit voor grootschalige elektriciteitsopwekking in Nederland (3.500 MW) is gepland/gesitueerd in Noord-Nederland. Aanvullend is er nog eens 1.800 MW aan nieuwbouwcapaciteit in het Noorden in afwachting van de aansluitovereenkomst.

Ook wordt de centrale positie in het Europese elektriciteitsnet versterkt door nieuwe transnationale hoogspanningskabels die in Noord-Nederland samenkomen zoals NorNed (Nederland - Noorwegen) en de geplande elektriciteitskabels NorNed2 en de Cobrakabel naar Denemarken.

Daarnaast heeft het Noorden een belangrijk aandeel in het Nederlandse windvermogen, zowel op land als op zee.

Bij vergassing wordt het materiaal niet afgebroken door bacteriën maar door verhitting. Omdat slechts zeer weinig zuurstof wordt toegelaten verbrand het materiaal niet volledig en ontstaat er een gas (dat in hoofdzaak bestaat uit, koolstofmonoxide waterstof en methaan). Ook hier is nog een bewerking nodig om er voor te zorgen dat het gas dezelfde kwaliteit krijgt als aardgas.
{slide=3. Wat zijn de consequenties van de toename van het elektriciteitsvermogen? }In de eerste plaats moeten de verbindingen van Noord-Nederland met de rest van Nederland en eventueel Duitsland worden verzwaard. De eerste fase hiervan is in voorbereiding door Tennet, met de verbinding Vierverlaten – Diemen. In de tweede plaats moet er gekeken worden naar een optimale verknoping van alle verbindingen.
{slide=4. Wat voor belang heeft Noord-Nederland bij een elektriciteitshub? }De centrale en decentrale elektriciteitsopwekking in Noord-Nederland neemt sterk toe met de bouw van nieuwe centrales, decentraal vermogen en grote windparken voor de kust. Noord-Nederland kent daarnaast een sterke uitbreiding van grootschalige elektriciteitsproductie en (inter)nationale hoogspanningsverbindingen, waarmee een steeds centralere positie in de Europese elektriciteitsmarkt wordt ingenomen. In Noord-Duitsland en rondom de Noordzee zijn soortgelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe centrales, offshore windparken en transnationale verbindingen gaande. Door in Nederland deze verbindingen te leggen en als hub te functioneren wordt de Europese positie in elektriciteitstransport voor Noord-Nederland versterkt.
{slide=5. Wat is de rol van de elektriciteitshub in energietransitie? }Het concept van de elektriciteitshub maakt het mogelijk om grootschalig duurzaam vermogen aan het net te koppelen. Wind- en zonne-energie zijn onregelmatige bronnen, die gebalanceerd moeten worden door ze aan te sluiten op een grootschalig flexibel netwerk. Elektriciteitshubs zijn daar integraal onderdeel van en dus noodzakelijk om duurzaam vermogen op grote schaal in te passen.
{slide=6. Waar komt de elektriciteitshub en hoe verhoudt het concept zich tot het Haveneiland op Zee? }Er wordt nu gekeken of de elektriciteitshub offshore geplaatst kan worden, ofwel op een conventionele stalen constructie in het zeewater, ofwel op een haveneiland op zee. Voordeel van een plaatsing offshore is dat windparken en transnationale kabels gezamenlijk op de elektriciteitshub kunnen aantakken en er slechts één verbinding met het vasteland gemaakt hoeft te worden. Zeekabels en transformatorstations op zee zijn namelijk uitermate kapitaalintensief, waardoor slimme bundeling en koppeling de rentabiliteit verhoogt. Overigens is het de bedoeling om het Haveneiland op Zee ook een scala aan andere offshore functies te laten vervullen, met name voor de bouw van offshore windparken. Meer info is te vinden op www.haveneilandopzee.nl
{slide=7. Wat zijn de sleutelspelers in Nederland? }De belangrijkste speler in Nederland is Tennet. Tennet is beheerder van het nationale hoogspanningsnet in Nederland, en heeft een belangrijk deel van het Duitse hoogspanningsnet in handen. Tennet is ook verantwoordelijk voor het ontsluiten van toekomstige offshore windparken. www.tennet.org
Daarnaast zijn er in de Eemshaven verschillende elektriciteitsproducenten gevestigd, zoals
- RWE (1.600 MW)
- NUON (1.200MW)
- Electrabel (2.400 MW)
- Advanced Power (1.200MW)

Op dit moment is BARD bezig met het realiseren van 600 MW aan offshore windvermogen.
{slide=8. Wat is de rol van Stichting Energy Valley bij het concept elektriciteitshub? }Stichting Energy Valley bekijkt en overlegt met verschillende betrokkenen of het ontwikkelen van de elektriciteitshub haalbaar is. In opdracht van Stichting Energy Valley en Groningen Seaports wordt momenteel een eerste studie hiernaar verricht door KEMA. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken hoe het concept past in de huidige energiedoelen van de regio.{/slides}
Nieuwsarchief