Nieuwe 380 kV Hoogspanningsleiding gecombineerd met bestaande 220 kV verbinding

12 jul 2012

Het ministerie van EL&I heeft vandaag bekend gemaakt dat zij begint met de voorbereiding van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding vanuit de Eemshaven. Deze is nodig om voldoende afvoercapaciteit te scheppen voor elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt en aanlandt. De nieuwe verbinding wordt zo maximaal mogelijk gecombineerd met de al bestaande 220 kV –verbinding. Dat betekent dat beide verbindingen in één tracé en één constructie worden gecombineerd. De oude 220 kV verbinding wordt na realisatie van de nieuwe verbinding opgeruimd. Het college van GS van de provincie Groningen heeft er in 2010 bij het ministerie op aan gedrongen om voor deze combinatie te kiezen. Het college is verheugd over de keuze van het Ministerie.

De bestaande en nieuwe verbinding worden in een zogeheten Wintrack mastenstructuur gehangen. Deze constructie bestaat uit 2 slanke verticale palen van 50 tot 60 meter hoog. Deze zijn in het landschap minder zichtbaar dan de bestaande zogenaamde vakwerkmasten en ze genereren bovendien een minder breed veld aan elektromagnetische straling.

De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil een hoogspanningsleiding van 380kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. De hoogspanningsverbinding loopt van de Eemshaven via Vierverlaten en Burgum naar Ens. De aanleg kost TenneT naar schatting

€ 1 miljard. Uit eerder onderzoek van de provincie in 2010 is naar voren gekomen dat zowel overzee als ondergronds aanleggen geen reële alternatieven zijn en dat de verbinding bovengronds moet worden aangelegd. De combinatievariant die nu is gekozen is daarbij vanuit oogpunt van volksgezondheid, leefbaarheid en landschap de meest optimale variant.

Verwacht wordt dat als alle procedures doorlopen zijn de bouw in 2014 van start zal gaan. In november zal het Rijk voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

Nieuwsarchief