Nederland gasrotonde voor Noordwest Europa

23 okt 2009

Het Kabinet streeft naar een situatie waarin Nederland als knooppunt in de internationale gasstromen en als distributiecentrum van gas in Noordwest Europa fungeert. Deze Gasrotonde strategie is een belangrijk onderdeel van het streven van de Nederlandse overheid naar energievoorzieningszekerheid en is ook uit economisch oogpunt van groot belang gezien de investeringen, innovaties en handelsactiviteiten die er mee worden gegenereerd. Dit schrijft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 

In haar visie moeten we toe naar een situatie waarin:

  • binnen- en buitenlandse partijen belangrijke investeringen plegen in de gassector en gasinfrastructuur
  • voldoende gasopslagcapaciteit in Nederland aanwezig is om de leveringszekerheid te borgen en de markt goed te laten functioneren en flexibel te beleveren
  • een gasmix ontstaat waar Nederlands aardgas, gas uit diverse andere landen en groen gas een integraal onderdeel van zijn
  • er sprake is van een liquide gasmarkt met voldoende aanbod tegen transparante en stabiele prijzen
  • een sterke en innovatieve gasindustrie een belangrijke bijdrage levert aan de economie, werkgelegenheid creëert en ervoor zorgt dat Nederland de huidige unieke positie als gasland blijft vervullen.

Om ook bij het teruglopen van de eigen productie van gas een spilfunctie in de Noordwest Europese markt te kunnen blijven vervullen zijn er volgens de minister drie dingen nodig: de tijdige beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit, flexibiliteit en diversificatie.


Om de groeiende vraag naar aardgas te kunnen blijven faciliteren, werkt Gasunie aan de uitbreiding van de gastransportcapaciteit. Het gaat dan niet alleen om binnenlands transport maar ook om verbindingen met landen om ons heen.  Om dit economisch verantwoord te kunnen doen is het nodig dat gasunie een herstructurering van de tarieven doorvoert. De bedoeling is dat dit in 2011 in werking zal treden.
Omdat de flexibele productiemogelijkheden van het Groningenveld afnemen, zijn substantiële investeringen in gasopslagen nodig. Seizoensopslagen worden essentieel voor het flexibel kunnen leveren van gas in Noordwest Europa. Om die investeringen te bevorderen, is een aantal maatregelen voorzien. Het gaat daarbij onder meer om een andere tarifering van het gastransport naar en van een gasopslag en een wijziging van de Mijnbouwwet waardoor uitgeproduceerde velden beter beschikbaar komen voor investeerders in gasopslag. Bovendien geeft minister Van der Hoeven aan dat zij aanvragen van Energie beheer Nederland (2EBN, voor 100 procent eigendom van de Staat)) om deel te mogen nemen in gasopslagprojecten welwillend zal beoordelen.


Het maximaal benutten van onze nationale bodemschatten blijft een belangrijk onderdeel van de gasrotonde. Het continueren van de rol van GasTerra als inkoper van het gas uit kleine velden blijft essentieel. Aangezien verwacht wordt dat rond 2030 het Groningenveld jaarlijks ongeveer 15 miljard kubieke meter gas zal produceren en kleine velden 5 miljard kubieke meter, zal de gasmix ook uit andere componenten moeten bestaan. Russisch gas, via de Nordstream pijplijn waarin Gasunie deelneemt. Noors gas. LNG, uit landen als Qatar, Algerije of Angola. In dit verband zal de minister de komende jaren de gasdiplomatie verder intensiveren.  Daarnaast zal ook Groen gas, gestimuleerd met behulp van subsidie, een rol spelen in onze toekomstige gasvoorziening.


Een goede afstemming tussen de Nederlandse overheid en de gassector vormt volgens minister Van der Hoeven een belangrijke voorwaarde voor een effectieve implementatie van de Gasrotonde strategie. Hiertoe zal een Overlegplatform Gasrotonde in het leven worden geroepen.

bron: www.ez.nl

 

Nieuwsarchief