Nationaal Energieappèl

06 jul 2010

Natuur en Milieu, EnergieNed, Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie en Energy Valley roepen het nieuwe kabinet op komende jaren écht werk te maken van duurzame energie. Zowel voor het klimaat als voor de economie en de werkgelegenheid.

Urgentie klimaatbeleid: alles op alles!
Nederland loopt achter met duurzame energieproductie en het terugdringen van CO2-uitstoot. We moeten alles op alles zetten en  meer urgentie geven aan de ontwikkeling van duurzame energie om de klimaatdoelen tijdig te halen én onze economie concurrerend en innovatief te houden. Dat kan door gelijktijdige inzet op energiebesparing, duurzame energie en CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee en onder land.

 

Duurzaamheidstrategie noodzakelijk
Nederland heeft een goede positie om een sterke duurzame energie-economie op te bouwen dankzij de hoogwaardige kennisinstellingen, de gunstige ligging aan zee met veel wind, de havens en de industrie voor biomassaverwerking. Om deze kansen te verzilveren is een samenhangend en krachtig langetermijnbeleid nodig, gericht op investeringen in duurzaamheid en innovatie.

Krachtige energieregio’s
Duurzaamheid en economische groei gaan prima hand in hand. Zo investeert de Energy Valley regio Noord-Nederland komende vijf jaar ruim €20 miljard in nieuwe energieprojecten op het gebied van groen gas, biomassaconversie en windenergie, maar ook de uitbouw van de gasrotonde en innovatieve energiecentrales met CO2-afvang. Dit levert meer dan 10.000 nieuwe banen op. Rotterdam ontwikkelt zich met een actieve beleid tot een duurzame stad en haven. Bedrijven en overheid investeren daarbij fors in energiebesparing in de industrie, nuttig gebruik van restwarmte, CO2-afvang en de productie van groene brandstoffen. Met dit programma werkt de regio Rotterdam aan het versterken en verduurzamen van de Nederlandse economie en de realisatie van de nationale klimaatdoelen. Deze krachtige energieregio’s zijn belangrijke bouwstenen voor het nationale beleid.

Oproep nieuw kabinet
Wij vragen het nieuwe Kabinet om een consequent energie- en klimaatbeleid vanuit een inspirerende visie, met duidelijke prioriteiten. Wij roepen daarom op om:

  • Vast te houden aan Europese en Nederlandse klimaatdoelen om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen in 2020 ten opzichte van 1990 en klimaatdoelen tot 2050 vast te leggen;
  • Een samenhangend lange termijnbeleid op te zetten om de overgang naar een duurzame energie-economie te realiseren en de klimaatdoelen te halen.
  • Snel de juiste financiële en juridische randvoorwaarden te scheppen, zoals een meer verplichtend energiebesparingbeleid voor bestaande woningen, in aanvulling op het huidige beleid van vrijwillige afspraken;
  • Beleidsmaatregelen te nemen die de realisatie van 20 procent duurzame energie in 2020 garanderen en de industrie investeringszekerheid bieden, met voorrang voor technieken met de beste kansen voor de Nederlandse economie, zoals wind op zee (incl. 'stopcontact op zee'), groen gas, innovatieve biomassatoepassingen en ‘slimme elektriciteitsnetwerken’;
  • Een nationaal CCS-akkoord te sluiten tussen energiebedrijfsleven en overheid, waarmee de CO2-uitstoot van kolencentrales fors wordt verminderd, zonder de concurrentiepositie te verslechteren;
  • Vooral te investeren in kansrijke regio's die reeds koploper op energiegebied te zijn, zoals Energy Valley en het Rijnmondgebied.

De volledige tekst van het energieappèl is in de bijlage terug te lezen en op de websites van de mede initiatiefnemers
www.natuurenmileu.nl 
www.vmenederland.eu   
www.energiened.nl 

Nieuwsarchief