Groot debat in Drentse politiek over windenergie

05 jun 2013

In de Drentse provinciale politiek komt een debat op gang over windenergie In de vergadering van 12 juni a.s. bespreekt de Statencommissie Omgevingsbeleid de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Hierin wordt een uitwerking gegeven van de eerder aangewezen locaties en gebieden voor windparken in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden.

Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Met het Rijk is afgesproken dat in Drenthe 280 MW aan windenergie geplaatst wordt. Dit als bijdrage aan het realiseren van de rijksdoelstelling van 6000 MW voor 2020. In de Gebiedsvisie windenergie Drenthe wordt aangegeven waar en hoe de doelstelling van 280 MW in Drenthe kan worden gerealiseerd. De locaties en gebieden die in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines worden in de visie nader begrensd.

Ook worden de randvoorwaarden en ontwerpuitgangspunten beschreven waaronder plaatsing mogelijk is. De Gebiedsvisie windenergie Drenthe is een gezamenlijke visie van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Coevorden. De gemeente Borger-Odoorn legt de Gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad.

Aandacht voor duurzame energie

De provincie Drenthe wil dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd. Eén van de mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken, is met behulp van wind. In 2010 heeft de provincie in haar Omgevingsvisie een zoekgebied aangewezen, waar windturbines kunnen worden geplaatst. Deze zoekgebieden vormen het uitgangspunt voor de Gebiedvisie windenergie Drenthe.

Na de bespreking in de commissie Omgevingsbeleid op 12 juni, nemen Provinciale Staten op 26 juni een besluit over de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Vervolgens wordt de uitwerking van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe meegenomen in de Omgevingsvisie, die de komende maanden wordt geactualiseerd. De actuele Omgevingsvisie zal eind 2013/begin 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

De vergadering start om 9.00 uur en vindt plaats in het provinciehuis in Assen.

Nieuwsarchief