GasTerra financiert inzet groen gas

20 mei 2010

Gashandelonderneming GasTerra stelt dit jaar in totaal 250.000 euro beschikbaar voor projecten die meetbaar de inzet van groen gas verhogen. Het programma 'GasTerra Impuls 2010' sluit aan bij een vergelijkbaar initiatief, dat in 2008 en 2009 liep en waarbij tien groengasprojecten elk met een bedrag van 25.000 euro werden ondersteund. Bij het programma Impuls 2010 kiest GasTerra voor een andere benadering: een deel van het gereserveerde budget is nu ook bestemd voor projectvoorbereiding; het andere deel gaat net als de vorige keer naar projectinvesteringen.

Met het financieren van groengasprojecten vult GasTerra een gat dat is ontstaan, doordat de door de overheid beschikbare subsidiegelden niet toereikend zijn. Door de aanwezigheid van een subsidieplafond voor duurzame energieopwekking moeten immers veel op zich kansrijke projecten worden afgewezen. Voor de categorie groen gas is daarom op de eerste dag dat aanvragen ingediend kunnen worden, veelal sprake van meervoudige overtekening. Daardoor mondt de aanvraagprocedure al snel uit in een soort loterij. Hierdoor zijn initiatiefnemers niet bijzonder gemotiveerd om veel tijd, energie en geld in de projectvoorbereiding te steken. Het gevolg hiervan is dat een reële kans bestaat dat projecten worden ingediend die onvoldoende voorbereid zijn, maar waar mogelijk meer uitgehaald kan worden.

Door ook geld te reserveren voor de voorbereiding van groengasprojecten en de aanvragers van subsidie bij te staan probeert GasTerra de succeskans van groengasprojecten te verhogen. Met een omgevingsanalyse wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden de omgeving biedt om het rendement van het project te verbeteren. Hierbij valt te denken aan:
• inzicht in de mogelijkheden voor schaalvergroting door inzet van biomassastromen uit de omgeving;
• inzicht in de beste afzetmogelijkheden voor het geproduceerde gas;
• inzicht in de beschikbaarheid van of vraag naar restwarmte.

Projecteigenaren die dit jaar een beroep willen doen op de GasTerra Impuls kunnen zich aanmelden via de internetsite van GasTerra www.gasterra.nl. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden, waaronder de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen om voor financiële steun en advies in aanmerking te komen.

Nieuwsarchief