FNP: opening van zaken na stilleggen gaswinning bij Franeker

27 aug 2008

De fractie van de FNP in Provinciale Staten van Fryslân stelt schriftelijke vragen aan het College van DS over het stopzetten van de gaswinning bij Franeker. De FNP wil volslagen openheid van zaken voor de inwoners van Noordwest Fryslân nu de bodem veel sneller daalt dan voorzien.  Dit ook in verband met de bodemdaling als gevolg van het winnen van zout.

Volgens de berichten van Vermilion bestaat er nu twijfel over de meetmethodes die het Rijk altijd als uitgangspunt heeft genomen voor de bodemdaling. Bovendien zijn de financiële gevolgen en de aanpassingen van de waterhuishouding als gevolg van de bodemdaling nog niet definitief geregeld hetgeen als voorwaarde is van het verlenen van de winningvergunning!

De FNP heeft eerder al gewezen op het feit dat compensatie van de schade door bodemdaling een harde voorwaarde is die de Minister van EZ stelt bij nieuwe winningsvergunningen. Omdat men hier niet voldeed aan die voorwaarde heeft de FNP destijds gepleit voor het stopzetten van de winning: ‘bij twijfel niet inhalen, dat is toch ook het principe van het Rijk bij de winning van het Waddengas. Met dat verschil dat er op het Wad geen mensen wonen, maar dat hier binnendijks nu wel de stad Franeker wegzakt’, zo stelt woordvoerder Douwe Bijlsma.

De FNP vraagt aan DS of de rekenmodellen waar het Staatstoezicht op de Mijnen (2SodM) van uitgaat en de Minister en DS blind op vaart, nu niet op de helling moeten. Volgens de FNP lijkt het erop dat Ir. Houtenbos nu toch gelijk krijgt. De rapporten van Houtenbos voorzagen een grotere en snellere bodemdaling.

De FNP heeft al met al twijfels over de onafhankelijke rol van het SodM als controlerende instantie en onderdeel van het Ministerie van EZ als  winningvergunningen verlenend ministerie. Zeker nu blijkt dat waarschijnlijk op basis van verkeerde uitgangspunten is gehandeld. Omdat het provinciale College van DS op haar beurt blind voer op het oordeel van SodM verwacht de FNP voortaan een meer onafhankelijke opstelling van het Provinciebestuur als het gaat om de behartiging van de belangen van de inwoners van de streek.

Nieuwsarchief