Europees voorstel aanpak klimaatprobleem is stap terug

23 jan 2008

Milieudefensie: Commissie buigt voor lobby bedrijven en sprookjes biobrandstoffen

Het voorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert om klimaatverandering aan te pakken, brengt de onderhandelingen voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in gevaar, stelt Milieudefensie. De organisatie hekelt ook het feit dat de Commissie nog steeds vasthoudt aan de voorgenomen bijmengverplichting van tien procent biobrandstof in 2020.

Milieudefensie: Commissie buigt voor lobby bedrijven en sprookjes biobrandstoffen

Het voorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert om klimaatverandering aan te pakken, brengt de onderhandelingen voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in gevaar, stelt Milieudefensie. De organisatie hekelt ook het feit dat de Commissie nog steeds vasthoudt aan de voorgenomen bijmengverplichting van tien procent biobrandstof in 2020. Het slagen van de wereldwijde onderhandelingen voor de aanpak van het klimaatprobleem hangt voor een groot deel af van de bereidheid van de geïndustrialiseerde landen om hun broeikasgasuitstoot substantieel te verminderen. Maar terwijl Europa op de Klimaattop in Bali met andere landen heeft afgesproken dat zij hun emissies in 2020 met 25 tot 40 procent verminderen, gaat de Europese Commissie in haar voorstellen voor Europese emissiereductie uit van slechts twintig procent in 2020.

Milieudefensie roept de Europese Raad en het Europees Parlement op, de voorstellen van de Commissie aan te scherpen. In de voorstellen van de Commissie om klimaatverandering aan te pakken, ontbreken volgens Milieudefensie bovendien de noodzakelijke sancties voor landen en bedrijven die zich niet houden aan afspraken. De Commissie geeft te veel ruimte aan landen en bedrijven om hun emissiedoelstellingen voor een groot deel buiten Europa te realiseren. Met als gevolg dat benodigde innovaties in schone technologie binnen Europa uitblijven. Milieudefensie vindt dat het leeuwendeel van de emissiereductie binnen Europa gerealiseerd moet worden. De Commissie laat volgens Milieudefensie ook na om het huidige Europese Emissie Handelssysteem (2ETS) substantieel te verbeteren. Nog steeds wordt een groot deel van de emissierechten gratis verstrekt. Kees Kodde, adjunct directeur van Milieudefensie:  'De tijd van gratis vervuilen is voorbij. Milieudefensie pleit voor een veiling van die rechten, waardoor vervuilen een prijs krijgt en schoon produceren wordt beloond. De lobby van het bedrijfsleven tegen een stevig systeem heeft helaas succes gehad.'

Biobrandstoffen: grote risico's voor bossen en klimaat
Milieudefensie is ook ontsteld over het feit dat de Commissie nog steeds vasthoudt aan het voornemen om in 2020 het bijmengen van tien procent biobrandstof verplicht te stellen, ondanks tal van recente onderzoeken die wijzen op de gevaren die zo'n bijmengverplichting met zich meebrengt. 'De criteria die de Commissie nu voorstelt voor biobrandstoffen, zijn bovendien verre van duurzaam', aldus Kees Kodde. 'Met deze criteria worden ontbossing, bodemdegradatie en sociale problemen in ontwikkelingslanden, die samenhangen met de uitbreiding van plantages voor biobrandstoffen voor de Europese markt, niet aangepakt. Daarnaast is naleving van criteria niet gewaarborgd, waardoor de afspraken slechts een papieren tijger zijn. Installaties die vóór januari 2008 biobrandstof produceren hoeven bijvoorbeeld de komende jaren niet aan deze criteria te voldoen.´ Milieudefensie heeft de uitbreidingsplannen onderzocht van palmolieproducenten in Indonesië. Dat land heeft plannen om tot 2010 haar palmolieareaal bijna te verdubbelen, tot een gebied tot drie keer Nederland. Deze enorme toename wordt mede veroorzaakt door de verwachte vraag vanuit Europa naar biomassa en biobrandstoffen.

Nieuwsarchief