Energy Valley levert uitgangspunten voor Energieparagraaf Regeerakkoord

12 okt 2012

Stichting Energy Valley heeft uitgangspunten geformuleerd ten behoeve van de energieparagraaf in het regeerakkoord. Op 12 oktober zijn deze uitgangspunten aangeboden aan onderhandelaars Rutte en Samsom en informateurs Bos en Kamp. Energy Valley pleit voor een stabiel duurzaam energiebeleid. Dit in tegenstelling tot het zig-zagbeleid van de afgelopen jaren. Door dit nieuwe beleid worden de klimaatdoelen gehaald en ontstaat er een bloeiende energiebedrijfstak.

Nationaal Energieakkoord Energy Valley pleit voor een stabiel duurzaam energiebeleid dat vele jaren meekan en stelt voor dit vast te leggen in een Nationaal Energieakkoord. Daarbij moet zowel oog zijn voor de klimaatdoelen als voor economische belangen. Gerichte inzet is nodig op innovatie en businessontwikkeling. Gerrit van Werven, directeur Stichting Energy Valley: “Energy Valley kiest er dus voor om duurzame energie als aanjager van de economie centraal te stellen”.

Maatregelen

Belangrijke maatregelen in het Energieakkoord moeten zijn:

1. Gerichte inzet op innovatie en businessontwikkeling. Hiervoor is continuering van de SDE-plus subsidie nodig in een gewijzigde vorm. De inzet van subsidies moet zich beperken tot enkele kansrijke categorieën als windenergie op zee, smart grids en biomassaconversie. In aanvulling daarop kunnen eventueel algemene maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen toegepast worden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een leveranciersverplichting, bijstookverplichting, bijmengverplichting of een CO2-heffing.

2. Structurele versterking van het Emission Trading System (ETS) is noodzakelijk. Daarnaast stelt Energy Valley voor de toepassing ervan uit te breiden. ETS is het EU-systeem met betrekking tot handel in CO2-rechten.

3. De oprichting van een publiek/privaat groen investeringsfonds om bedrijven te helpen met het vinden van kapitaal

4. Gerichte toepassing van het relatief schone aardgas als transitiebrandstof en de productie van Groen Gas.

5. Windenergie op zee. Vanaf 2015 kan elke twee jaar een tender worden uitgeschreven met als doel de leercurve versneld te doorlopen en kosten te besparen.

6. Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij energietransitie door bijvoorbeeld energiebesparing en de uitbreiding van mogelijkheden om opbrengsten van zonnepanelen met de energierekening te verrekenen (saldering).

7. De planologische reservering in de Eemshaven met betrekking tot kernenergie kan vervallen ten gunste van duurzame energie.

8. De verduurzaming van personen- en vrachtvervoer en scheepvaart door toepassing van LNG, Groen Gas en elektrisch rijden.

9. De ontwikkeling van de Energy Academy Europe als kennis- en opleidingscentrum en gebruik maken van de proeftuinstatus van de Energy Valley-regio.

Noodzaak

Nederland blijft achter bij de uitvoering van haar duurzame energieambities. Er is een grote kans dat Nederland het doel van 14% duurzame energie in 2020 niet haalt. Nederland verkeert hiermee in de achterhoede van Europa. Een van de oorzaken hiervoor is het voortdurend wijzigende energiebeleid van het Rijk. Ook planologische procedures, moeizame marktfinanciering en gebrek aan draagvlak spelen een rol. Nederland heeft behoefte aan een stabiele investeringsomgeving voor duurzame energie. Daarvoor is stabiel beleid nodig. Stichting Energy Valley is groot voorstander van zo’n breed gesteunde visie op de ontwikkeling van duurzame energie. Voorbeelden uit Duitsland, Groot Brittanië en Zweden laten zien dat een langdurige stabiele inzet van de overheid cruciaal is voor een succesvol energiebeleid.

Energy Valley

Stichting Energy Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Energy Valley heeft tot doel het aanjagen en faciliteren van de energie-economie in het Noorden van Nederland.

Nieuwsarchief