Energiekennis_oud

15 jan 2010

Kennis is een belangrijke drager van de noordelijke energiecluster, voor de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën en -innovaties en om in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken. Een deel van de innovatiekracht komt tot uitdrukking in de talrijke projecten die worden ontwikkeld. Hierbij is veelal sprake van een combinatie van regionale (midden en klein) bedrijven en kennisinstellingen. De stichting Energy Valley kan, via de samenwerking met het TechnologieCentrum Noord-Nederland, initiatiefnemers op dit vlak goed van dienst zijn.

Naast de innovatieprojecten kent de Energy Valley regio een snel ontwikkelend en complementair pakket aan energiekennisinstituten. Dit vormt een belangrijk fundament voor de huidige en toekomstige energiecluster. De kennisinstituten in de Energy Valley regio die gericht zijn op energieonderzoek en -onderwijs zijn:


Energieonderzoek Centrum Nederland

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste instituut voor energieonderzoek in Nederland. Het centrum in het Noord-Hollandse Petten voert energieonderzoek uit en beweegt zich in het overgangsgebied tussen fundamenteel onderzoek van universiteiten en toepassing van kennis in de markt. In opdracht van overheid en bedrijfsleven ontwikkelt ECN hiervoor kennis en technologieën over acht programma-units: beleidsstudies, energie-efficiency in de industrie, energie in de gebouwde omgeving en netten, zonne-energie, windenergie, biomassa-, kolen- & milieuonderzoek, waterstof & schoon fossiel en engineering & services. 


Energy Delta Institute

Energy Delta Institute (EDI) is een 'international business school for energy' met een focus op aardgas en olie. EDI coördineert onderzoeks- en trainingsprogramma's ten aanzien van economische, bedrijfskundige, juridische en geopolitieke aspecten van de olie- en gasketen. EDI werkt daarbij nauw samen met verschillende prominente marktpartijen en kennisinstellingen, waaronder Gasunie, GasTerra, Gazprom, RWE, Shell en de Universiteit van Groningen. EDI is net als de stichting Energy Valley gehuisvest in het Energy Business Centre Groningen.


Energy Delta Research Centre

Energy Delta Research Centre (EDReC) is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen en bundelt alle onderzoek dat gerelateerd is aan energie, met een focus op de overgang van fossiele naar duurzame energie in productie én consumptie. EDReC combineert uiteenlopende disciplines in zowel natuur- als sociale wetenschappen over de gehele energieketen en verbindt de onderzoekscapaciteit met de praktijk en het beleid van actuele en toekomstige energiekwesties. EDReC houdt tevens kantoor in het Energy Business Centre Groningen.


Cartesius Institute

Het Cartesius Instituut, Kenniscentrum voor Duurzame Innovaties van de Nederlandse Technische Universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente), onderzoekt en ontwikkelt nieuwe producten en diensten. Deze werkzaamheden hebben tot doel realisatie van profijtelijke innovaties met een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Energie is daarbij een van de specifieke aandachtsgebieden.


Energie Kenniscentrum

Het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen geeft energieonderwijs en doet onderzoek naar toepassingen van energie om de ontwikkeling en circulatie van bestaande en nieuwe energiekennis te bevorderen. De focus ligt op de ombuiging van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energiehuishouding. Via verschillende methodes wordt energieonderzoek en energieonderwijs met elkaar verbonden.


Value in the Valley

Value in the Valley is een innovatie-instituut opgericht door de Hanzehogeschool Groningen, het Alfa-college, het AOC Terra en RSG de Borgen. Bij dit instituut voeren studenten uit het (v)mbo en hbo gezamenlijk opdrachten uit voor het bedrijfsleven. Nadruk ligt daarbij vooral op innovatie bevorderen met het oog op duurzame energie. Docenten en experts uit het bedrijfsleven ondersteunen de projectmedewerkers als coach, zodat de werkervaring voor de projectmedewerkers ook een leerervaring wordt. Value in the Valley is net als de stichting Energy Valley gehuisvest in het Energy Business Centre Groningen.


Van Hall Larenstein, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, leidt in het brede domein van 'integrale gebiedsontwikkeling, dier, voeding en gezondheid' mensen op tot competente, enthousiaste, een leven lang lerende beroepsbeoefenaren met maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Duurzame energie is hierbij een belangrijke pijler, naast energiebesparing. De expertise ligt voornamelijk bij duurzame energie uit biomassa, maar is daar niet toe beperkt.

 

Nieuwsarchief